Báo Công lý
Thứ Hai, 21/9/2020

Đảng ủy TANDTC tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014

28/8/2014 20:43 UTC+7
(Công lý) - Trong các ngày từ 27 đến 29/8, tại TP. Đà Nẵng, TANDTC tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các Bí thư Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; cấp ủy viên, ủy viên Ban kiểm tra Đảng các cấp thuộc Đảng bộ TANDTC năm 2014.

Đảng ủy TANDTC tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014

                                     Đồng chí Tưởng Duy Lượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC                                            phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Đến dự chỉ đạo và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Tưởng Duy Lượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC đã quán triệt mục đích, ý nghĩa của lớp học, đồng thời nhấn mạnh: Công tác chính trị - tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý các cấp. Cùng với việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng thì Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ cần tăng cường học tập nâng cao năng lực trình độ, bản lĩnh chính trị để ban hành chủ trương nhằm lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với ý nghĩa đó, đồng chí Tưởng Duy Lượng đề nghị các đồng chí Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên, ủy viên Ban kiểm tra Đảng các cấp thuộc Đảng ủy TANDTC tự giác nghiêm túc học tập; kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở Chi bộ, Đảng bộ mình; chú trọng tập trung nghiên cứu, quán triệt các quy định mới của Quy chế bầu cử trong Đảng, các quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, những điều đảng viên không được làm…

Trong 3 ngày tổ chức tập huấn, các học viên đã được nghiên cứu, trao đổi và trang bị kiến thức về một số vấn đề cụ thể đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo nội dung Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương; một số kinh nghiệm thực tế trong việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát”.

Đảng ủy TANDTC tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên cũng đã được nghiên cứu về mục đích của công tác kiểm tra, giám sát nhằm phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo đó, giám sát phải được xác định là việc làm thường xuyên, liên tục để kịp thời phát hiện, góp ý, nhắc nhở, phản ánh, đề xuất, tác động giúp các đảng viên trong Chi bộ, Đảng bộ thực hiện đúng các quy định quy chế; giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm; qua giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì tiến hành kiểm tra. Mục đích của kiểm tra là làm rõ đúng, sai; sau khi kiểm tra phải kết luận và xử lý theo đúng Quy định số 46-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương.

Trong những nội dung được phổ biến tại lớp tập huấn, các học viên còn được học tập và bàn thảo việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/1/2012 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng Chi bộ”. Từ đó, xác định muốn nâng cao chất lượng chi bộ, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ phải quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc Đảng; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Trong đó, mỗi kỳ sinh hoạt cần đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện nghị quyết của Chi bộ và của Cấp ủy cấp trên; mở rộng và phát huy dân chủ trong thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ và liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, đặc biệt bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống tham những, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, Đảng bộ. 

Đảng ủy TANDTC tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014

Đồng chí Bùi Đức Hà, Vụ trưởng - Ban Tổ chức Trung ương, Bộ phận giúp việc Trung ương 4 trình bày nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng.

Các học viên một lần nữa được quán triệt về việc, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phải gắn liền với yêu cầu tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó có yêu cầu vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các bài viết, câu nói của Bác về ngành, lĩnh vực thành các quy định, quy chế, nguyên tắc làm việc. Để các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả thì nội dung sinh hoạt của chi bộ phải phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả, qua đó giúp đảng viên nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò Chi bộ là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, là nền tảng chính trị, hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Thông qua sinh hoạt Chi bộ, giúp đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện tốt bốn nhiệm vụ của đảng viên và các nhiệm vụ được Chi bộ phân công; biểu dương kịp thời những đảng viên có thành tích xuất sắc cũng như kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác để có biện pháp cụ thể phòng ngừa, giáo dục, xử lý nghiêm. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ cũng cần tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đảng viên, quần chúng…

Ngoài ra, tại lớp tập huấn, các giảng viên còn quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các quy định mới của nội dung quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI); một số kinh nghiệm thực tế khi thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng (Khóa XI), Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1/11/2011 và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng”.v.v…

Với mục đích tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho Cấp ủy viên, Ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ TANDTC, trong các ngày tổ chức lớp tập huấn quan trọng này, các học viên đã tham dự đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy tập huấn; chủ động nghiên cứu tài liệu, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình tham gia tập huấn. Từ đó nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn của đơn vị mình, nhằm góp phần hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC giao phó.

Mạnh Cường
Bạn đang đọc bài viết Đảng ủy TANDTC tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014 tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật