Đại hội XIII của Đảng

Báo cáo chính trị: Sự lãnh đạo của Đảng quyết định thắng lợi; nhân dân là chủ thể, cội nguồn sức mạnh
Tinh thần xuyên suốt của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO