Đời sống

Công đoàn Việt Nam: Đoàn kết vì người lao động

N.T.D 01/12/2023 - 14:53

Hôm nay 01/12, tại phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra ở Hà Nội, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án trình và tham mưu đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

z4932141391206_65fa8af8ec3e865fb9347a0133694ffb(1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày báo cáo

Ban Chấp hành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Quy chế làm việc và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, xác định 59 vấn đề quan trọng nhằm cụ thể hóa và ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo tiến hành sơ kết sớm Nghị quyết số 9c/NQ-BCH ngày 18-10-2016, quyết định dừng việc thực hiện Nghị quyết đối với công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh từ ngày 1-1-2020; thông qua chủ trương về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở, đồng thời ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, ban hành cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính công đoàn.

Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch đã kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn, đề án để cụ thể hóa, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn. Trong đó, ban hành 6 đề án, 8 kết luận, 45 quyết định, quy định, quy chế; 46 kế hoạch, 33 hướng dẫn bao gồm cả Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, đã ký mới 9 chương trình phối hợp công tác với bộ, ngành, đoàn thể; 3 chương trình phối hợp với tỉnh, thành ủy; 13 chương trình phúc lợi với 15 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty.

Về lề lối làm việc, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì chế độ sinh hoạt theo quy định điều lệ; làm việc khoa học, tuân thủ quy chế làm việc đã được ban hành từ đầu nhiệm kỳ, có vận dụng, bổ sung từ thực tiễn, đã phát huy được vai trò cá nhân và trí tuệ tập thể trong thảo luận, bàn bạc, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; có tinh thần tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; giữ vững nguyên tắc trong hoạt động, nghiêm túc thực hiện quy chế, quy định của Đảng và điều lệ, nghị quyết, quy định của tổ chức công đoàn. Hầu hết các Ủy viên Ban Chấp hành có tín nhiệm cao trong cơ quan và đơn vị phụ trách. Nhiều người đã nêu gương tốt về phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cải tiến lề lối làm việc

Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch khóa XII mong muốn Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIII bên cạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Việt Nam: Đoàn kết vì người lao động