Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của TAND TP. Cần Thơ

26/01/2014, 21:11

Ngày 23/1, TAND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của TAND TP. Cần Thơ

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc TANDTC và các cán bộ công chức TAND TP Cần Thơ.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 của TAND các cấp TP Cần Thơ. Theo đó, trong năm 2013, Tòa án các cấp trong thành phố đã thụ lý 7.985 vụ án, tăng 831 vụ; đã giải quyết, xét xử 7.031 vụ, đạt tỷ lệ 88,05%. Công tác xét xử đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân. Không có vụ án nào xử oan người vô tội, không có trường hợp bỏ lọt tội phạm. Đối với các tội phạm về tham nhũng đều đảm bảo xét xử nghiêm khắc, đặc biệt không có trường hợp nào phạm tội tham nhũng được cho hưởng án treo. Tòa án thành phố tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai; việc trả hồ sơ điều tra bổ sung đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tăng tỷ lệ hòa giải thành; kịp thời xem xét đơn yêu cầu giám đốc thẩm, không để tồn đọng; đảm bảo 100% các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đã ra quyết định thi hành; chấp hành tốt các thủ tục hành chính tư pháp; công tác tổ chức cán bộ được bổ sung, kiện toàn... Tuy nhiên, công tác xét xử, giải quyết các loại án, nhất là án dân sự đạt tỷ lệ còn thấp, số án bị hủy tuy được kéo giảm, nhưng vẫn còn khá cao; một số trường hợp cho hưởng án treo không đúng.

Tại Hội nghị này, TAND thành phố đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, của Chánh án TANDTC, của chính quyền địa phương đối với các cá nhân, tập thể đạt những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của TAND TP. Cần Thơ

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu cùng những thành tích đạt được của Tòa án các cấp TP Cần Thơ trong năm 2013. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm qua, hoạt động của các Tòa án TP Cần Thơ cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ giải quyết các vụ việc dân sự chưa cao, chất lượng giải quyết án dân sự có mặt chưa đảm bảo; còn có một số trường hợp cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật; chưa khắc phục được tình trạng để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Thẩm phán hoặc bản án tuyên không rõ ràng… Đây là những vấn đề mà các TAND thuộc TP Cần Thơ cần thẳng thắn nhìn nhận để tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục.

Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tòa án năm 2014, diễn ra trong các ngày 14-15/1 vừa qua, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã nhấn mạnh 5 nội dung lớn mà các Tòa án cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2014. Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch nước đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông của TANDTC như Cổng thông tin điện tử, Báo Công lý và trích đăng trên một số phương tiện truyền thông khác. Ban cán sự Đảng TAND TP Cần Thơ nghiên cứu và báo cáo Thường trực Thành ủy về những nhiệm vụ có liên quan để đưa vào các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của thành phố nói chung và của Tòa án nói riêng trong năm 2014, trong đó đặc biệt chú trọng việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW; triển khai thi hành các Nghị quyết của Quốc hội được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, kết hợp với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chánh án Trương Hòa Bình chỉ đạo:

Thứ nhất, TAND TP Cần Thơ tổ chức quán triệt cho CBCC thuộc quyền quản lý về Hiến pháp sửa đổi; Chị thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp; Nghị quyết số 64/2013/QH13 quy định một số điểm thi hành Hiến pháp; và các Nghị quyết vừa được kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII thông qua, trọng tâm là những vấn đề liên quan đến chức năng, tổ chức và hoạt động của Tòa án; Kế hoạch số 4a-KH/BCS ngày 6/1/2014 của Ban cán sự Đảng TANDTC về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW và Nghị quyết số số 01-NQ/BCS ngày 10/1/2014 của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2014. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng đơn vị, đảm bảo gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thứ hai, để thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, đề nghị TAND TP Cần Thơ tích cực góp ý xây dựng các Dự án luật, cần lưu ý đến các quy định mới của Hiến pháp và các quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là một số vấn đề quan trọng như: nội hàm của quyền tư pháp, mô hình tổ chức Tòa án 4 cấp; đổi mới tổ chức, hoạt động của TANDTC; TANDTC bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ; hoàn thiện thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng quy định chặt chẽ các căn cứ kháng nghị; đổi mới cơ chế phân bổ kinh phí cho các Tòa án…

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm. Nghị quyết khẳng định, trong năm 2014 và những năm tiếp theo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37 của Quốc hội, do đó việc xác định phương hướng, nhiệm vụ của các TAND thuộc TP Cần Thơ trong năm 2014 cần tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết 37 đã đề ra, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Thứ tư, tập trung kiện toàn, củng cố bộ máy và đội ngũ cán bộ Thẩm phán, nhất là đối với TAND cấp huyện, tương lai là TAND sơ thẩm khu vực, nơi giải quyết phần lớn các loại án theo thủ tục sơ thẩm. Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, luân chuyển đội ngũ các bộ lãnh đạo của các Tòa án; Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý và Thẩm phán của các Tòa án.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Cần tổ chức sơ kết việc đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, trên cơ sở đó tiếp tục làm tốt vấn đề này, trong đó chú trọng việc tăng cường ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động của Tòa án.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng trên cơ sở khẩu hiệu thi đua năm 2014 là “Cán bộ, công chức TAND phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh, rèn đức luyện tài, đổi mới sáng tạo, giữ gìn kỷ cương, tăng cường dân chủ, ra sức thi đua làm theo lời Bác, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, CBCC TAND các cấp”.

Thứ bảy, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; tích cực tham gia góp ý đối với các đề án của TANDTC về cải cách tư pháp.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của TAND TP. Cần Thơ

Chánh án Trương Hòa Bình tặng quà cho TAND TP Cần Thơ

Cũng trong dịp này, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, Chánh án Trương Hòa Bình chân thành cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, ban ngành hữu quan của TP Cần Thơ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, tạo điều kiện giúp đỡ các Tòa án của TP Cần Thơ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp năm mới, Chánh án Trương Hòa Bình chúc các đồng chí đại biểu, Thẩm phán, CBCC TAND TP Cần Thơ, các HTND cùng toàn thể gia đình sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích mới. Chúc Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đạt được nhiều thành tích và thắng lợi trong năm 2014.

Quang Trung

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình dự Hội nghị triển khai công tác năm 2014 của TAND TP. Cần Thơ