Agribank triển khai hoạt động tín dụng trọng tâm 05 tháng cuối năm 2018

Minh Trung | 20/08/2018, 16:13

Từ ngày 16-18/8, tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Agribank tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng 07 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 05 tháng cuối năm 2018.

Tham dự hội nghị có của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trịnh Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Phạm Đức Ấn, Tiết Văn Thành – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các Thành viên HĐTV, Ban Điều hành, đại diện lãnh đạo đơn vị chuyên môn tại TSC và lãnh đạo các chi nhánh trong toàn hệ thống (trừ các chi nhánh trên địa bànThành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng).

Hội nghị đã nghe Thành viên Ban Điều hành, lãnh đạo các Ban chuyên môn tại Trụ sở chính báo cáo kết quả: Đánh giá kết quả công tác tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm 2018, công tác cuối năm 2018; Báo cáo sơ kết 01 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu ; Tổng kết, đánh giá tác động của các cơ chế, chính sách tín dụng của Agribank giai đoạn từ 2014 đến nay; Báo cáo Đánh giá tình hình thu hồi nợ sau xử lý 7 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp đến cuối năm 2018; Đánh giá việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo Văn bản số 8368/NHNo-TD của Tổng Giám đốc ngày 10/10/2017 và Quy chế miễn, giảm lãi trong hoạt động cấp tín dụng theo Quyết định số 174/NHNo-HĐTV-HSX của Hội đồng thành viên; Báo cáo đánh giá tình hình chấp hành chính sách lãi suất trong hệ thống Agribank, . . .

Agribank triển khai hoạt động tín dụng trọng tâm 05 tháng cuối năm 2018

Đồng chí Trịnh Ngọc Khánh - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại Hội nghị

Kinh tế vĩ mô trong  07 tháng đầu năm 2018 tiếp tục diễn biến tích cực. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng trưởng 7,08% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 07 tháng đầu năm 2018 tăng 3,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội, lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng đầu năm 2018 tăng 1,41% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; Sản xuất nông nghiệp phục hồi rõ nét; Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đạt mức cao trở lại, tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực. Theo số liệu của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, tăng trưởng tín dụng toàn ngành 06 tháng đầu năm 2018 chỉ đạt (+ 6,5%%)  thấp hơn so với cùng kỳ của năm trước.

Agribank triển khai hoạt động tín dụng trọng tâm 05 tháng cuối năm 2018

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Trịnh Ngọc Khánh và Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tiết Văn Thành điều hành thảo luận

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt cùng những thách thức từ môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, để đạt được kết quả trên, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp có tính đồng bộ trên cơ sở bám sát Nghị quyết 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2018 và tình hình thực tế, qua đó, kịp thời xây dựng và ban hành một số văn bản chỉ đạo công tác tín dụng theo yêu cầu của HĐTV, Ban điều hành, cụ thể: Chỉnh sửa, bổ sung Quyết định số 438/QĐ-HĐTV-TD ngày 05/08/2017 về quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank; Quyết định 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/03/2017; Quyết định 1255/QĐ-NHNo-TD ngày 21/06/2018 về quy định hướng dẫn phương thức giải ngân vay vốn đối với khách hàng trong hệ thống Agribank; Văn bản 4566/NHNo-TD ngày 25/05/2018 về cấp tín dụng kinh doanh bất động sản, dự án theo Hợp đồng BOT, BT; Chứng khoán; Quản lý khách hàng có dư nợ lớn; Xây dựng kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2018 phù hợp với định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng; Tích cực, quyết liệt trong tiến hành xử lý nợ xấu,..

Agribank triển khai hoạt động tín dụng trọng tâm 05 tháng cuối năm 2018

Phó Tổng Giám đốc Phạm toàn Vượng  trình bày báo cáo hoạt động tín dụng 07 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018

Đến 31/07/2018, nguồn vốn huy động thị trường I quy đổi VND đạt 1.114.602 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 6,5%), đạt 3,8% so với kế hoạch tăng trưởng. Dư nợ cho vay quy đổi VND (không bao gồm trái phiếu VAMC 23.278 tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp 569 tỷ đồng) đạt 930.409 tỷ đồng, tăng 6,15% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước +6,2%), trong đó: dư nợ cho vay đối với Hộ sản xuất và cá nhân là 653.500 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 70,2% trong tổng dự nợ cho vay nền kinh tế và dự nợ cho vay Doanh nghiệp đạt 276.909 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29,8% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Thu dịch vụ đạt 3.205 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ; Thu nợ đã xử lý rủi ro, bán cho VAMC đạt 5.154 tỷ đồng, đạt 44,8% so với  kế hoạch năm 2018.

Dự báo về môi trường kinh doanh những tháng cuối năm 2018: tăng trưởng kinh tế năm 2018 có thể đạt mức 6,71%; Tăng trưởng xuất khẩu cả năm dự báo ở mức 12,11%; Thặng dư thương mại dự báo ở mức 1,2 tỷ USD; Lạm phát bình quân năm 2018 đạt 3,93%. Trong điều kiện vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn, không thuận lợi của cả khách quan và chủ quan, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị 01/CT-NHNN; Hội đồng thành viên và Ban điều hành Agribank xác định nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu những tháng cuối năm 2018 cần tập trung triển khai: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách tín dụng, cơ chế quản trị điều hành liên quan đến hoạt động tín dụng có sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với hoạt động kinh doanh; Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác tín dụng làm cơ sở cho việc tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu; Đẩy mạnh phương pháp cho vay qua tổ nhóm, kết hợp với UBND, Hội nông dân, Hội phụ nữ, cho vay qua tổ lưu động; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2022 theo chỉ đạo của NHNN về thí điểm triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14; Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác tín dụng; tiếp tục đầu tư sản xuất thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tuân thủ quy trình nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ các khoản vay vượt quyền phán quyết; Thường xuyên rà soát các khoản nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, các khoản bán nợ cho VAMC, . . .

Agribank triển khai hoạt động tín dụng trọng tâm 05 tháng cuối năm 2018

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trên cơ sở phân tích các mặt hoạt động và lắng nghe ý kiến trao đổi của các Thành viên HĐTV, Ban Điều hành, đại diện lãnh đạo các Chi nhánh tham dự Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức toàn hệ thống tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, gắn mục tiêu nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí công tác; Nhân rộng mô hình, cách làm hay của các đơn vị trong hệ thống trong công tác quản trị điều hành, nâng cao năng suất lao động, chất lượng phục vụ khách hàng; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành… Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank cũng quán triệt tinh thần tăng cường sự gắn kết, đồng hành giữa Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành, Trụ sở chính với Chi nhánh trong việc thực hiện các mục tiêu chung của Agribank nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Agribank tiếp tục đặt khách hàng là trung tâm, tối đa hóa các nguồn lực, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ giao tiếp, phong cách giao dịch để hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng tốt nhất… đưa Agribank tiếp tục vượt qua những thách thức, khó khăn, phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng và cung cấp các dịch vụ tài chính cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đóng vai trò tích cực trong quá trình thực hiện chính sách phát triển "Tam nông" của Đảng và Nhà nước.

Bài liên quan
Agribank ủng hộ 1 tỷ đồng cho Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương phòng chống Covid-19
Tiếp tục thể hiện trách nhiệm chung tay cùng Chính phủ và cộng đồng ứng phó và phòng chống Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, sáng ngày 11/5/2021, Agribank ủng hộ 01 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Hoạt động trao tặng được diễn ra tại cơ sở 2 của Bệnh viện (Số 78 Đường Giải Phóng, Hà Nội), nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Agribank triển khai hoạt động tín dụng trọng tâm 05 tháng cuối năm 2018