Báo Công lý
Thứ Hai, 25/5/2020

ĐHĐCĐ SD7: Mất cân đối về dòng tiền nên việc thu xếp vốn liên tục khó khăn

26/6/2014 14:53 UTC+7
(Công lý) - Trong năm 2014, SD7 sẽ tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng bớt dự án, lấy nguồn thu để tập trung vào những dự án trọng điểm vốn là thế mạnh của doanh nghiệp.

Trong năm 2013, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của SD7 đều không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu sản lượng của công ty mẹ sụt giảm gần 249 tỷ đồng xuống chỉ còn 420 tỷ đồng. Trong báo cáo giải trình cổ đông, SD7 cho biết do hoạt động xây lắp của đơn vị trong năm chỉ đạt 382 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với năm 2012. Các công trình dự kiến ký hợp đồng trong năm 2013 (Đô thị Nam An Khánh, Công trình Khe Chàm, …) nhưng chưa thể triển khai dẫn đến sản lượng giảm 211.5 tỷ đồng so với kế hoạch. Thêm vào đó, tại dự án thủy điện Nậm He công ty TNHH MTV Sông Đà 706 đã chuyển đổi thành CTCP Thủy điện Nậm He do CTCP Sông Đà 10 nắm cổ phần chi phối, việc thi công tại Thủy điện Nậm He do CTCP Sông Đà 10 thực hiện. Vì vậy dẫn đến sản lượng giảm hơn 50 tỷ đồng.

Trong năm 2013, SD7 đã giải thể chi nhánh Hà Nội do sản xuất kinh doanh không hiệu quả, giải thể chi nhánh Sông Đà 701 do chưa tìm kiếm được công việc gối đầu và để tinh giảm bộ máy, giảm số lượng đơn vị trực thuộc.

Vốn điều lệ của SD7 tại thời điểm 31/12/2013 là 90 tỷ đồng trong tổng số vốn chủ sở hữu 330 tỷ đồng, vay và nợ dài hạn để đầu tư tài sản cố định là 29.2 tỷ đồng. Trong khi đó tài sản dài hạn là 509 tỷ đồng (riêng đầu tư tài chính dài hạn là 405 tỷ đồng), theo cơ cấu vốn thì SD7 đã đầu tư vượt vốn điều lệ rất nhiều (thậm chí vượt cả vốn chủ sở hữu) khiến SD7 luôn gặp khó khăn trong việc cân đối vốn lưu động.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết trong năm 2014 công việc chủ yếu tập trung tại công trình thủy điện Lai Châu, mặt bằng thi công đã được mở rộng, khối lượng lớn, thuận lợi cho công tác điều hạnh tổ chức thi công và sẽ tạo nên giá trị sản lượng lớn. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên hậu quả việc đầu tư vượt vốn chủ sở hữu, mất cân đối về dòng tiền vẫn còn tác động nặng nề dẫn đến công tác thu xếp vốn phục vụ thi công liên tục khó khăn. Thêm vào đó, SD7 đang đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp xây dựng thủy điện do khối lượng thi công ngày càng thu hẹp.

Đối với hoạt động đầu tư trong năm 2014, SD7 sẽ phối hợp với CTCP Sông Đà 5 và CTCP Sông Đà 10 cân đối, sắp xếp lại nguồn vốn để tập trung đầu tư đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất 2 dự án Thủy điện Yantannsien và Thủy điện Nậm He. Cùng với đó tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển nhượng lại một số dự án thủy điện như Nậm Thi 1,2; Nậm Sì Lường 3,4; Tiên Thành. Mục tiêu cơ cấu lại các nguồn lực, tập trung cho những dự án có tính chất trọng điểm, theo ngành nghề truyền thống.

Tại đại hội cổ đông đồng ý với HĐQT SD7 thông qua chủ trương sáp nhập CTCP Sông Đà 704 vào CTCP Sông Đà 7.

Gia Nguyên

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật