Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 28/2017) P1

BCL | 07/04/2017, 11:16

Cơ sở Bảo trợ Xã hội chùa Bửu Thắng thông báo cho những người có hộ khẩu tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk, nhưng đã bỏ đi đến nay không có tin tức gồm:

1. Cụ Nguyễn Thị Châu, SN 1927, quê quán Thừa Thiên Huế. Sống lang thang và  được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở (Hộ khẩu số 1 -  trang 6) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008 – Bà cụ đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 01/2010. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

2. Cụ Lê Thị Hồng, SN 1935, quê quán Quảng Nam. Sống lang thang và được đem vào Chùa, cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở (Hộ khẩu số 1 - trang 12) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008 - Cụ đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 01/2010. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

3. Bà Lê Thị Hữu Hạnh, SN 1946, quê quán Quảng Nam. Sống lang thang và  được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở (Hộ khẩu số 2 - trang 4) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008 - Bà đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 7/2013. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

4. Ông Nguyễn Thế Hương, SN 1947, quê quán Thừa Thiên Huế. Sống lang thang và  được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở (Hộ khẩu số 2 – trang 7) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008 - Ông đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 01/2011. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

5. Bà Nguyễn Thị Bốn, SN 1949, không rõ quê quán. Sống lang thang và  được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 2 – trang 9) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, bà đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 12/2012. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

6. Bà Lâm Thị Hoa, SN 1953, không rõ quê quán. Sống lang thang và  xin vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 2 – trang 11) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, bà đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 7/2011. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

7.  Bà Lê Thị Na, SN 1954, không rõ quê quán. Sống lang thang và  được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 2 - trang 12) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, bà đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 4/2010. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

8.  Bà Lê Thị Luân, SN 1964, không rõ quê quán. Sống lang thang và  xin vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 3 – trang 1) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, bà đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 01/2009. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

9. Chị Ngô Thị Ngà, SN 1990, không rõ quê quán, được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 3 – trang 8) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, chị đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 02/2010. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

10. Chị Nông Thị Phương, SN 1993, quê quán ĐăkLăk, sống lang thang và xin vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH (Hộ khẩu số 3, trang 11) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, chị đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 7/2010. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

11. Anh Lê Văn Hùng, SN 1998, không rõ quê quán, được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 5, trang 3) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, anh đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 7/2011. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

12. Chị Huỳnh Thị Phước Hằng, SN 2000, không rõ quê quán, được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 5 – trang 11) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, chị đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 3/2012. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

13.  Anh Phạm Duy Toàn, SN 2000, không rõ quê quán, được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 5, trang 13) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, anh đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 5/2012. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

14. Cháu Quách Minh Đạo, SN 2001, không rõ quê quán, được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 6, trang 2) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, cháu đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 5/2011. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

15. Cháu Huỳnh Thị Kiều Trang, SN 2003, không rõ quê quán, được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 6 – trang 10) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, cháu đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 7/2012. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

16. Bà Lê Trần Tuấn, SN 1950, quê quán Đồng Nai, sống lang thang và được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 7, trang 8) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, bà đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 02/2010. Cơ sở đã tìm nhiều nơi vẫn không liên hệ được.

17. Bà Dương Thị Ngọc, SN 1964, không rõ quê quán, xin vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 7 – trang 11) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, bà đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 02/2010. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

18. Chị Đinh Thị Lan, SN 1974, không rõ quê quán, sống lang thang và được đem vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 8 - trang 2) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, chị đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 8/2014. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng không liên hệ được.

19. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, SN 1980, không rõ quê quán, sống lang thang và xin vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 8 – trang 6) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, chị đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 9/2013. Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

20. Cụ Nguyễn Thị Nụ, SN 1935, không rõ quê quán, sống lang thang và xin vào Chùa, không có giấy tờ tùy thân. Cơ sở nhận nuôi dưỡng và lập thủ tục nhập hộ khẩu tại cơ sở BTXH  (Hộ khẩu số 9 - trang 5) vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, cụ đã trốn đi khỏi cơ sở vào tháng 10/2013, Cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng không liên hệ được.

21. Cháu Huỳnh Phước Dương, SN 01/01/2003, quê quán Đăk Nông, nhập khẩu ngày 20/09/2010, bỏ đi năm 2011, cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

22. Cháu Huỳnh Phước Đạt, SN 2000, quê quán Đăk Nông, nhập khẩu ngày 25/09/2008, bỏ đi năm 2011, cơ sở đã tìm nhiều nơi nhưng vẫn không liên hệ được.

Nay những người có tên trong danh sách biết được thông báo này hoặc cá nhân, tổ chức nào biết được thông tin về những người trên đề nghị liên hệ ngay với Cơ sở Bảo trợ Xã hội chùa Bửu Thắng, địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hà 3, phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk để làm thủ tục xóa đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương đối với các trường hợp trên. Hết thời hạn luật định, nếu không có tin tức gì của những người trên thì Cơ sở Bảo trợ Xã hội chùa Bửu Thắng sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

 

Bài liên quan
Mâu thuẫn về việc gọi nhân viên phục vụ, dùng súng bắn chết người
TAND TP.Hồ Chí Minh ngày 12/4 mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo trong vụ hỗn chiến vì mâu thuẫn trong việc gọi tiếp viên phục vụ.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 28/2017) P1