Báo Công lý
Thứ Tư, 21/10/2020

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

11/8/2015 20:53 UTC+7
(Công lý) - Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Đại hội.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị và các tham luận tại Đại hội đã nêu rõ những kết quả nổi bật và khẳng định sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu  dự Đại hội. Ảnh:  TTXVN

Đảng ủy và các cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Văn phòng và các đơn vị trực thuộc phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các công việc của Đảng và đất nước.

Đảng bộ, Cơ quan và cán bộ, đảng viên trong Văn phòng đã tham mưu, phục vụ và hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Văn phòng Trung ương đã chủ động lựa chọn, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả công việc hàng ngày của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại, xây dựng Đảng, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, cải tiến lề lối, phong cách, phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Trung ương; nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Văn phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu giúp Thường trực Ban Bí thư giải quyết các công việc hằng ngày của Đảng và các vấn đề mới phát sinh. Văn phòng tổ chức phục vụ chu đáo Đại hội XII của Đảng, các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chuyến thăm, các cuộc làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Văn phòng Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; công tác thông tin phục vụ lãnh đạo.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác tổ chức - bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ. Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cơ quan.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý cần đề cao tính chủ động trong công tác, trong điều kiện Văn phòng Trung ương Đảng luôn phải tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Mỗi cán bộ, đảng viên phải kịp thời xử lý thông tin, làm tốt công tác dự báo tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu về quản lý tài chính, tài sản của Đảng, đảm bảo hậu cần phục vụ các hoạt động của Trung ương Đảng, các ban Đảng ở Trung ương.

 Phát biểu với Đại hội, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là Đảng bộ tham mưu chiến lược, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các công việc của Đảng và đất nước. Đảng bộ và cán bộ, đảng viên của Văn phòng có tầm ảnh hưởng rộng lớn không chỉ trong Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng mà cả hệ thống chính trị của cả nước. Trong thời gian tới, nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của Đảng bộ là làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Đảng ủy và các cấp ủy cần chủ động và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với Lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhiệm vụ của Văn phòng đặc biệt quan trọng, vì đây là công tác rất hệ trọng, phức tạp liên quan đến việc tham mưu, phục vụ hoạt động của các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng; liên quan đến các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước. Đảng bộ cần luôn sát cánh cùng Lãnh đạo Văn phòng nâng cao hơn nữa năng lực công tác, chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất đúng tầm với Đảng bộ cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng bộ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tâm huyết với công việc, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, nắm và xử lý thông tin chính xác, kịp thời, nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, phấn đấu trở thành đảng bộ tiêu biểu (kiểu mẫu) của Đảng bộ Khối.

Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Cờ Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2010 - 2015 tặng Đảng bộ Văn phòng Trung ương.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 27 đồng chí.

Hương Thuỷ
Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật