Báo Công lý
Thứ Hai, 14/10/2019

Phê duyệt Danh sách Ủy viên, Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư Ký ASEAN Quốc gia 2020

21/1/2019 18:46 UTC+7
(Công lý) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 đã phê duyệt danh sách Ủy viên Ủy ban quốc gia và Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020.

Phê duyệt Danh sách Ủy viên, Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư Ký ASEAN Quốc gia 2020

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Theo đó, 24 Ủy viên Ủy ban quốc gia ASEAN 2020 là lãnh đạo một số bộ, ngành cơ quan Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm Trưởng Tiểu ban Nội dung, Trưởng Tiểu ban Lễ tân và Trưởng Ban Thư ký.

Trưởng Tiểu ban Vật chất - Hậu Cần là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng làm Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa.

Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế là Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam.

Các Trưởng Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 quyết định danh sách thành viên, quy chế hoạt động của các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam.

Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc giải quyết những vấn đề liên quan; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Xuân Lan

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật