Báo Công lý
Chủ nhật, 07/6/2020
rss
Phong cách sống Hồ Chí Minh Phong cách sống Hồ Chí Minh
Nét chung trong phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất mực giản dị, thanh cao, đạm bạc trong đời sống vật chất, nhưng lại vô cùng phong phú về những giá trị đạo đức - tinh thần; chứa chan tình yêu thương con người, yêu cuộc sống, thiên nhiên...

Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng
Những phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng
06:23 24/5/2019
Hồ Chí Minh nêu lên ba nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới trong xã hội và chính Người đã suốt đời không mệt mỏi tự rèn mình làm tấm gương để giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên,
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
06:40 21/5/2019
Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ: “Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa”, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, nếu không có đạo đức làm nền tảng, làm
Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng
Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng
07:02 16/5/2019
"Trong phê bình và tự phê bình phải thật thà, thẳng thắn, không nể nang, không giấu giếm, không thêm bớt khuyết điểm", Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ
06:36 14/5/2019
Về công tác cán bộ, Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Người nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của người cán bộ trong sự nghiệp cách
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
15:30 11/5/2019
Quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam xuất phát từ thực tiễn Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
07:14 09/5/2019
Trong tác phẩm Thường thức chính trị viết năm 1953, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ... Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa và con người
07:15 05/5/2019
Hồ Chí Minh khẳng định, con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Theo Người, “vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân
14:59 03/5/2019
Đối với Hồ Chí Minh, nhân dân là phạm trù cao quý nhất, một phạm trù chính trị chủ đạo trong học thuyết cách mạng của Người. “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
14:32 01/5/2019
Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều luận điểm, tư tưởng chỉ đạo sáng suốt, có tính nguyên tắc về phát
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội
07:19 28/4/2019
Về mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Hồ Chí Minh khẳng định, xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng con người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam
14:19 24/4/2019
Bằng hoạt động thực tiễn và tư duy lý luận, Hồ Chí Minh đã giải quyết một cách cơ bản vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong thời đại đế
Học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
10:30 22/4/2019
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn. Báo Công
Sự kiện nổi bật