Đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phúc Hằng | 17/10/2015, 15:37

Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015 đã diễn ra sáng 17/10, tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị.

Cùng dự có 260 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 10.000 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

Trong 5 năm qua, đội ngũ Chủ tịch Mặt trận xã, phường, thị trấn đã tổ chức, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp củng cố khối đại đoàn kết và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, tạo sự kết hợp hiệu quả giữa nhiệm vụ quản lý Nhà nước với nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt các Chủ tịch Mặt trận xã, phường, thị trấn đã thường xuyên lắng nghe, tập hợp những ý kiến, yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền; tổ chức thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội; củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng…

Đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo hội nghị

260 đại biểu ưu tú tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị là đại diện của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc, nhiều vị có trình độ đại học cao đẳng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, nhiều đồng chí tham gia Thường vụ cấp ủy và đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác Mặt trận khác nhau nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim của mỗi người đều nồng cháy, tâm huyết, tận tụy, sáng tạo hết lòng với công việc. Họ thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành tích của các vị đã tô thắm cho rừng hoa đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam có truyền thống vô cùng vẻ vang. Được Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã không ngừng phát triển lớn mạnh, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn, đánh đổ ách thống trị thực dân, phong kiến, đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc cho đồng bào.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước 30 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò trung tâm, đoàn kết, kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cuộc vận động của Mặt trận triến khai trong thời gian qua cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững... đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, qua đó góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở... Lịch sử Việt Nam đã khẳng định chân lý “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cách mạng, trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trao tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích đáng tự hào của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nói chung và thành tích của 260 vị Chủ tịch Mặt trận xã, phường, thị trấn tiêu biểu của cả nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn nhiều khó khăn song vẫn tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng việc nước, nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo, hóa giải mâu thuẫn, vào từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng. Với vai trò và uy tín của mình, các vị Chủ tịch Mặt trận ở các xã, phường, thị trấn, lắng nghe ý kiến nhân dân, đã đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở như: giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy dân chủ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân...

Chủ tịch nước khẳng định: Hiện nay, đồng bào và chiến sỹ cả nước đang hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Dự thảo Văn kiện Đại hội đang được xin ý kiến và thảo luận rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Mục tiêu chung của 5 năm tới (2016 - 2020) là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Để thực hiện được mục tiêu đó cần phải dựa trên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động tối đa mọi tiềm năng sáng tạo trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu; phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường hoạt động giám sát và phản biện, xã hội; tiếp tục đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng để xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Chủ tịch nước lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Các cấp ủy Đảng cần làm tốt vai trò lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch nước mong muốn từ Hội nghị lần này, những tấm gương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn tiêu biểu sẽ được nhân rộng trong toàn quốc; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát huy; phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát động thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhận định: Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều chức năng, nhiệm vụ, trong đó, có 3 nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng: khơi dậy lòng yêu nước, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo an ninh, quốc phòng của mỗi địa phương và cả nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, những năm tới đây, tình hình trong nước, trong khu vực và trên thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn khu dân cư. Một trong những giải pháp hiệu quả chính là nâng cao vị thế và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư, trong đó đội ngũ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn trong cả nước có vai trò hết sức quan trọng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nói chung, các vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nói riêng cần tiếp tục triển khai các nội dung công tác Mặt trận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập trung vào một số nội dung chính: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước sao cho sát với thực tiễn ở địa phương, cơ sở, từng khu dân cư, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi địa phương và cả nước.

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tham gia một cách chủ động, tích cực và hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới; tiếp tục triển khai một cách phù hợp, có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia hiệu quả vào việc đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy chính quyền ở địa phương, cơ sở...

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc