Báo Công lý
Thứ Ba, 25/2/2020

Bài 2: Tổng cục Quản lý đất đai khẳng định và hướng dẫn giao đất đúng pháp luật

16/3/2018 10:52 UTC+7
(Công lý) - Trái ngược với những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về dự án, trước khi UBND tỉnh Bắc Ninh giao lại 10ha đất cho Công ty Tây Hồ, địa phương này đã xin ý kiến và được Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) đồng ý, cho ý kiến, hướng dẫn cụ thể.

Phúc đáp kịp thời công văn của địa phương

Bài 2: Tổng cục Quản lý đất đai khẳng định và hướng dẫn giao đất đúng pháp luật

Công văn của Tổng cục Quản lý đất đai phúc đáp về sự việc

Ngày 28/2/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã nhận được công văn số 304/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 13/2/2018 của Tổng cục Quản lý đất đai do Phó tổng cục trưởng Đào Trung Chính ký về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất để xây dựng khu đô thị mới Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Công văn này phúc đáp Công văn số 2009/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/11/2017 và số 121/STNMT- CCQLĐĐ ngày 19/01/2018 của Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất để xây dựng khu đô thị mới Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.

Theo ý kiến của Tổng cục quản lý đất đai thì trước khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (sau đây gọi là công ty Tây Hồ) đã được UBND tỉnh Bắc Ninh giao đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới huyện Quế Võ (Quyết định 927/QĐ-CT ngày 17/06/2004).

Thực trạng khu đất và khả năng của địa phương

Công ty Tây Hồ đã được bàn giao đất trên thực địa (Biên bản bàn giao đất ngày 05/01/2006), đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (thông báo số 22/TB-KK&KTT ngày 30/01/2011 của Chi cục thuế huyện Quế Võ) và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (quyết định số 763/QĐ – UBND ngày 01/07/2011). Tuy nhiên, sau đó, do công ty Tây Hồ chậm tiến độ sử dụng đất (Kết luận số 52/KL-UBND ngày 20/09/2013) nên UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thu hồi đất (nhưng thu hồi đất theo trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất) để giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Ninh quản lý theo quy định của pháp luật (Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01/11/2013).

“Đến nay, UBND tỉnh Bắc Ninh chưa phê duyệt kinh phí hoàn trả chi phí đầu tư vào đất còn lại cho Công ty Tây Hồ theoo quy định của pháp luật. Như vậy, việc thu hồi đất và xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại trên đất thu hồi nêu trên chưa thực hiện xong theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm thu hồi đất (Điều 38 Luật Đất đai năm 2003, Điều 35 và điều 132 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004)” – công văn cho biết.

Vẫn theo công văn của Tổng cục Quản lý đất đai, sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất HH04 là một phần diện tích đất thuộc dự án nêu trên và cho người trúng đấu giá thuê đất (Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 18/2/2016). Đồng thời, ngày 24/10/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 3714/UBND-TNMT giao cho Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì đề xuất giải quyết đề nghị giao lại phần diện tích còn lại đã thu hồi cho công ty Tây Hồ tiếp tục sử dụng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Quế Võ đã được Sở Xây dựng phê duyệt (quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 26/6/2012) với tổng diện tích khu đất là 99.869,1 m2. Trong đó, phần lớn diện tích đất là đất ở xã hội và đất hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị (đất ở 14.512,6 m2, đất nhà ở xã hội 48.915 m2, đất cây xanh 4.131,9 m2, đất giao thông 30.149,8 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 2.159,8 m2) với lý do UBND tỉnh chưa bố trí được kinh phí chi trả chi phí đầu tư vào đất còn lại cho công ty Tây Hồ. Do đây là trường hợp thu hồi đất thực hiện chuyển tiếp khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành nên Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh chưa rõ thủ tục đất đai và có văn bản xin ý kiến của tổng cục Quản lý đất đai.
2.
Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng: “Hiện nay, phần diện tích đất đai còn lại thuộc Khu đô thị mới huyện Quế Võ nêu trên gồm nhiều loại đất mà chủ yếu là diện tích đất sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội, cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị bao bọc hạng mục xây dựng nhà ở thương mại. Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 và Khoản 3 Điều 22 của Luật Nhà ở năm 2014 thì UBND tỉnh Bắc Ninh có thẩm quyền quyết định chỉ định đầu tư thực hiện hạng mục xây dựng nhà ở thương mại. Trong trường hợp này, chủ đầu tư kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng dung chung của đô thị nên thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 7 và mục 123 Phụ lục 4 của Luật đầu tư 2014”.

Hai trường hợp đấu giá đất và giao đất không đấu giá

Tổng cục Quản lý đất đai đã hướng dẫn hai trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá và có qua đấu giá theo quy định của pháp luật như sau: “Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 118 Luật Đất Đai 2013, phần diện tích đất thực hiện hạng mục xây dựng nhà ở xã hội, cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật chung của khu đô thị thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, phần diện tích đất thực hiện hạng mục xây dựng nhà ở thương mại nếu tách riêng thành dự án độc lập thì thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 119 Luật Đất Đai 2013 và Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015, một trong các điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải có phương án đấu giá quyền sử dụng đất và một trong các nội dung của phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải có hạ tầng kỹ thuật”.

Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng: “Trường hợp tách riêng phần diện tích đất thực hiện hạng mục xây dựng nhà ở thương mại để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất UBND tỉnh Bắc Ninh phải hoàn thành hạ tầng kỹ thuật chung khu đô thị và phải hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí đầu tư vào phần đất còn lại cho công ty Tây Hồ do thu hồi đất trước đây theo quy định của pháp luật nhưng thực tế hiện nay UBND tỉnh Bắc Ninh chưa thực hiện nên không đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất”.

Có quyền chỉ định đầu tư theo đúng pháp luật

Song căn cứ các quy định của pháp luật và thực tiễn, Tổng cục Quản lý đất đai đã hướng dẫn và khẳng định UBND tỉnh Bắc Ninh vẫn có quyền quyết định chỉ đầu tư như sau:

“Trên cơ sở thực tiễn và căn cứ quy định pháp luật nêu trên, trường hợp diện tích đất còn lại thuộc Khu đô thị mới huyện Quế Võ thuộc một dự án, không tách riêng hạng mục xây dựng nhà ở thương mại thành dự án độc lập mà được UBND tỉnh BN quyết định chỉ định đầu tư do không có kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung cư đô thị, không có kinh phí hoàn trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại cho Công ty Tây Hồ thì đề nghị quý Sở tham mưu cho UBND tỉnh BN xem xét đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện giao đất, cho thuê đất không tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt và theo trình tự, thủ tục quy định tại điều 68, nghị định số 33/2017/TT-BTNMT. Rà soát xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại cho Công ty Tây Hồ, do thu hồi đất trước đây theo quy định tại khoản 2 điều 100 nghị định số 43/2014/NĐ-CP và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Khi thực hiện việc chỉ định chủ đầu tư dự án, bao gồm hạng mục xây dựng nhà ở thương mại nêu trên, công ty Tây Hồ phải có đủ điều kiện quy định tại khoản 3 điều 58 Luật Đât đai và điều 14 nghị định số 43 /2014/NĐ-CP.

Như vậy với hướng dẫn trên, có thể nói việc UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận giao lại 10ha đất cho công ty Tây Hồ là cần thiết, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhà đầu tư đã đầu tư nhiều công sức, tiền của trị giá hàng trăm tỷ đồng vào dự án.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
 

Quang Minh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật