Agribank: Nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm

Minh Trung | 22/04/2021, 17:34

Ngày 20/04/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm (PCTN&TP) Agribank tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tham dự có đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trưởng Ban; đồng chí Phạm Toàn Vượng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Phó trưởng ban thường trực cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm Agribank.

Theo báo cáo, năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm Agribank đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước và của cơ quan cấp trên đặc biệt các văn bản liên quan đến công tác PCTN cho toàn thể viên chức và người lao động trong hệ thống Agribank, trong đó tập trung vào 08 văn bản mới có hiệu lực thi hành năm 2019, 2020, gồm: Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; Quy định số 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; Quy định số 1188-QĐ/BNCTW ngày 15/01/2020 về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Nội chính Trung ương; Hướng dẫn số 25-HD/BNCTW ngày 16/9/2020 Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về công tác PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị, …

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và ngành ngân hàng về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, ngày càng đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực nhằm cảnh báo phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Phạm Đức Ấn khẳng định, những thành tựu mà Đảng ta, đất nước ta đạt được có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan Đảng, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng tại Agribank và ngành ngân hàng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, năm mở đầu cho một thập kỷ mới, năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tiếp tục thi hành nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về đẩy mạnh việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Do đó, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới; cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong Agribank; kịp thời khắc phục những bất cập, những “khoảng trống”, “kẽ hở” để “không thể tham nhũng”, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý tài sản bất minh của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Để hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm Agribank hiệu quả hơn nữa, năm 2021, Agribank tiếp tục xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể sau: 

Thứ nhất là, Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về công tác PCTN đến toàn thể viên chức, người lao động trong hệ thống Agribank; tiếp tục tuyên truyền, tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Thứ hai là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ của Agribank trong đó tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức kiểm soát nội bộ tập trung, đảm bảo 3 tuyến bảo vệ độc lập; phát triển nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra, giám sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, năng lực kinh nghiệm chuyên môn sâu; sửa đổi, bổ sung các quy chế kiểm tra, giám sát, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế.

Thứ ba là, Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng đạo đức cán bộ; khuyến khích và có chế độ khen thưởng người lao động phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị; chỉ đạo và xử lý, giải quyết đơn thư kịp thời, đúng quy định,… nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống Agribank.

Thứ tư là, Tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành ngân hàng về công tác PCTN, kết quả công tác PCTN theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; động viên người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021” của ngành Ngân hàng theo Quyết định số 2145/QĐ-NHNN ngày 14/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thứ năm là, Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 gắn với các Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Agribank, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Agribank; tăng cường kiểm tra vào các lĩnh vực, nghiệp vụ trọng yếu, dễ phát sinh vi phạm như: Tín dụng, tài chính, kế toán, kho quỹ, tổ chức cán bộ, ....

Thứ sáu là, Trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết về công tác PCTN, đề xuất việc ban hành chương trình, kế hoạch về công tác PCTN cho các giai đoạn tiếp theo.

Bài liên quan
Agribank hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021
Hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; cán bộ, đoàn viên, người lao động Agribank lan tỏa tinh thần thi đua, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tận tâm phục vụ khách hàng...

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Agribank: Nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm