Báo Công lý
Chủ nhật, 07/6/2020

Thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Khẳng định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp

14/3/2013 20:10 UTC+7
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước như thế nào, vai trò lãnh đạo của Đảng quy định tại Điều 4 Hiến pháp; quyền con người và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức bộ máy nhà nước, kinh tế xã hội…

Đây là những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đưa ra thảo luận tại Hội nghị ngày 13/3.

Theo Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý, Trưởng Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đây là những vấn đề lớn nổi lên của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 qua hơn hai tháng rưỡi lấy ý kiến nhân dân.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng

 

Quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng tại Điều 4, các ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi đến về cơ bản đều tán thành với nội dung Chương I. Có ý kiến đề nghị Điều 4 cần làm rõ quy định Đảng, các tổ chức Đảng và các đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật hoặc ban hành luật quy định về hoạt động của Đảng. 

 

Theo Ban biên tập, Điều 4 dự thảo kế thừa và giữ những nội dung quy định tại Điều 4 Hiến pháp hiện hành, việc Hiến pháp khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng tại Điều 4 cũng như bổ sung một số nội dung mới về việc “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình” là phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước tình hình mới.

 

Quan điểm này được các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cao. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền đề nghị bổ sung “Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội”. Bên cạnh đó, Dự thảo sửa đổi có quy định Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, vì vậy cần quy định rõ quy chế thực hiện giám sát Đảng.

 

Thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Khẳng định Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu ý kiến

 

Về bảo vệ  Tổ quốc, trên cơ sở giữ nội dung và bố cục của Chương IV Hiến pháp, Dự  thảo xác định bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị phải được thể hiện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

 

Ông Phan Trung Lý cho biết, qua tổng hợp bước đầu các ý kiến được gửi đến thì đa số tán thành với chương IV của Dự thảo Hiến pháp và cho rằng các quy định được sửa đổi, bổ sung tại chương này là phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận có một số ý kiến đề nghị cân nhắc không quy định quá cụ thể về việc lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban biên tập dự thảo cho rằng, ở nước ta, lực lượng vũ trang là công cụ của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng lực lượng vũ trang luôn luôn trung thành với Đảng và cũng chỉ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng thì lực lượng vũ trang mới thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ của mình. Vì vậy, quy định của Hiến pháp về nội dung này là phù hợp và cần thiết.

 

Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp

 

Dự thảo khẳng định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của TAND là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, VKSND thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hệ thống tổ chức, nguyên tắc hoạt động của TAND, VKSND để phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp. Ông Phan Trung Lý cho biết, các ý kiến gửi về góp ý cơ bản tán thành những quy định như dự thảo. Có ý kiến đề nghị làm rõ VKSND có phải là cơ quan tư pháp hay không; Đề nghị bổ sung chức năng, nhiệm vụ của VKSND cho phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.

 

Đại biểu Trần Du Lịch (Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng, quan điểm xây dựng tổ chức chính quyền địa phương là nhiệm vụ quan trọng nhất của lần sửa đổi Hiến pháp này. Và không nhất thiết phải có 4 cấp chính quyền như trong dự thảo mà chỉ cần cấp quốc gia, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở.

 

Liên quan đến chế định Chủ tịch nước, Trưởng Ban biên tập Phan Trung Lý cho biết, dự thảo đã sắp xếp, bổ sung để làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước. Đa số ý kiến thảo luận vừa qua gửi về đều tán thành với những sửa đổi, bổ sung mới này. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước trong việc thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Có ý kiến đề nghị quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, đồng thời là Tổng Bí thư. Cũng có ý kiến đề nghị nghiên cứu thay thiết chế Chủ tịch nước bằng thiết chế Tổng thống do dân bầu trực tiếp theo nhiệm kỳ.

 

Tuy nhiên, Ban biên tập dự thảo cho rằng quy định như trong dự thảo là phù hợp với bản chất và mô hình tổng thể của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị của nước ta do Đảng lãnh đạo. Nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

 

Liên quan đến 3 thiết chế hiến định độc lập như Hội đồng Hiến pháp, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng bầu cử quốc gia, ông Phan Trung Lý cho biết, hầu hết ý kiến tán thành với việc bổ sung 3 cơ quan này vào Hiến pháp.

 

Song, có một số ý kiến đề nghị thay đổi Hội đồng Hiến pháp bằng chế định Tòa án Hiến pháp và có quyền phán quyết đối với những hành vi vi phạm Hiến pháp. Cũng có ý kiến khác đề nghị không cần thiết phải thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia mà nên có một tổ chức tương đương như Ban công tác đại biểu của QH để gọn nhẹ, chất lượng và tránh sự cồng kềnh trong bộ máy. Ban biên tập cho rằng, cùng với việc tiếp tục phát huy hiệu quả của cơ chế bảo vệ Hiến pháp hiện hành thì việc bổ sung thiết chế Hội đồng bảo hiến là rất cần thiết.

 

Quốc Huy

 

 

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật