Báo Công lý
Thứ Bảy, 29/2/2020

Đảng ủy TANDTC quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

24/11/2015 22:43 UTC+7
(Công lý) - Ngày 24/11/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy TANDTC tổ chức Hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới các cán bộ chủ chốt của TANDTC.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo TANDTC, các Thẩm phán TANDTC, lãnh đạo cấp vụ các đơn vị thuộc TANDTC và lãnh đạo TAND cấp cao tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt đến các cán bộ chủ chốt TANDTC những nội dung chính văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, đồng chí Nguyễn Đức Hà cho biết, đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, chủ động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi, tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khoảng 6,5%, vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, nâng cao vị thế của Đảng ta, đất nước ta trên trường quốc tế.

Đảng ủy TANDTC quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Đồng chí Nguyễn Đức Hà truyền đạt những nội dung chính văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, mục tiêu tổng quát của Đảng, Nhà nước là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015 đi liền với cải thiện chất lượng nền kinh tế và khắc phục các yếu kém. Nhà nước đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng kỷ cương, kỷ luật hành chính và xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo sự chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2016, nước ta tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Hà cho biết: Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII, căn cứ ý kiến của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, để tiếp tục xem xét, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua và Quy trình công tác nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại các hội nghị Trung ương khóa XI tiếp theo. Hiện nay, Bộ Chính trị đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị lần thứ 11 đến Hội nghị lần thứ 12 và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Trung ương để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Với cách truyền đạt khúc chiết, cô đọng, đồng chí Nguyễn Đức Hà đã cung cấp cho các cán bộ, đảng viên TANDTC hiểu rõ hơn về các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đây là các văn kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Đồng chí Nguyễn Đức Hà mong muốn, các cán bộ chủ chốt của TANDTC cần nghiêm túc học tập, lĩnh hội để quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị mình nhằm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và công tác một cách hiệu quả. 

Minh Giang

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật