Báo Công lý
Thứ Ba, 31/3/2020

Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội Đại hội Đảng XII (Phần V)

18/9/2015 09:40 UTC+7
(Công lý) - Toàn văn Dự thảo Báo cáo Kinh tế - xã Hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

(Tiếp theo phần IV)

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 - Các cấp uỷ đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và chỉ đạo triển khai thực hiện.

2 - Xây dựng cơ chế và đưa vào nền nếp việc thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, khi xuất hiện những vấn đề cần đổi mới mà chưa có chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị quyết định việc thực hiện thí điểm.

3 - Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc thực hiện và giám sát thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

-----

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG DỰ THÁO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 – 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020, CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1 - Về bối cảnh trước và sau Đại hội XI, báo cáo nêu đã sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa?

2 - Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém đã đầy đủ và phản ánh sát đúng với thực tiễn chưa? Trong đó có nhận định tổng quát là : "trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức rất lớn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và còn nhiều khó khăn, hạn chế...".

3 - Những nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém trong dự thảo Báo cáo đã đầy đủ và xác đáng chưa ? Nguyên nhân chủ yếu nào cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội?

4 - Dự báo bối cảnh khu vực, quốc tếơơ, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới?

5 - Để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, các quan điểm phát triển trong dự thảo Báo cáo đã thể hiện rõ và phù hợp chưa ? Đặc biệt là các nội dung về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tăng trưởng, xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp tư nhân.

6 - Mục tiêu tổng quát trong dự thảo Báo cáo đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa ? Việc xác định tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại trong thời gian tới không?

7 - Đề nghị cho ý kiến về các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường trong dự thảo Báo cáo. Trong đó : tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm; bội chi ngân sách nhà nước không quá 4% GDP; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 4 - 5%/năm; tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 35 - 40%; có 10 bác sỹ và trên 26 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 80% dân số; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 1,3 - 1,5%/năm; 95% dân cư thành thị và 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; tỉ lệ che phủ rừng đạt 44 - 45%...

8 - Cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó đề nghị tập trung vào các vấn đề sau:

- Làm thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội?

- Làm thế nào để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ công?

- Giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh ? Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, khả năng 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020?

- Chủ trương, giải pháp cụ thể về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị? Cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng?

- Các chủ trương, chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ; đổi mới cung cấp dịch vụ công và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung cấp dịch vụ công?

- Về phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung thảo luận các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương, hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng nền văn hoá và đạo đức người Việt Nam...?

- Giải pháp để chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường?

- Các biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí?

- Các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội?

- Về tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, biện pháp gì để kết hợp tốt hơn giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội?

- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nhất là việc chủ động để hội nhập thành công?

(Hết)

BCL

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật