Chính trị

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

P.T 16/05/2024 17:43

Các ông Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến và bà Bùi Thị Minh Hoài được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, tại Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Cụ thể gồm:

Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

P.T