Nhịp cầu Công lý

Nhiều vi phạm tại Ban QLDA công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa

Thanh Phương 02/04/2024 - 21:33

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm, đồng thời yêu cầu kiểm điểm cá nhân, tập thể xảy ra tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Ban QLDA).

Kết quả thanh tra cho thấy, Ban QLDA không xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ký 04 hợp đồng lao động 12 tháng không ghi cụ thể nội dung công việc, không đúng quy định của Luật Lao động năm 2019.

banduan.jpg
Nhiều vi phạm tại Ban dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa

Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2021, 2022 đều kê khai chưa đầy đủ, chưa chính xác theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

Vẫn còn một số khoản chi thanh toán chế độ cho cán bộ, viên chức không thực hiện thanh toán qua tài khoản là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật PCTN 2018; một số khoản chi giao dịch của đơn vị bằng tiền mặt trên 5 triệu đồng là không đúng quy định tại khoản 6 điều 6 Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công chưa căn cứ vào Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quy chế viện dẫn một số văn bản đã hết hiệu lực và không còn phù hợp. Một số nội dung trong quy chế không quy định mức chi cụ thể để làm căn cứ cho việc thực hiện và giám sát chi.

Đối với các dự án do Ban QLDA làm chủ đầu tư, trong đó dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, hạng mục xây mới nhà ở học sinh, phòng quản lý học sinh và các công trình phụ trợ, thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm so với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2014; điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014.

Hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán không quy định về trách nhiệm các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc đối với hợp đồng trọn gói theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2014.

Nội dung báo cáo giám sát định kỳ chưa đầy đủ nội dung theo quy định. Tổng giá trị phải giảm trừ khi thanh quyết toán đối với 02 gói thầu và 02 dự án là hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó giảm trừ do dự toán tính sai tăng gần 654 triệu đồng; giảm trừ do điều chỉnh giá vật liệu hơn 1,9 tỷ đồng; giảm trừ chi phí kiểm toán độc lập gần 760 triệu đồng; giảm trừ thuế VAT 10% chi phí giám sát hơn 210 triệu đồng do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện.

Để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm nêu trên trách nhiệm thuộc Giám đốc, Phó Giám đốc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; trưởng các phòng, chuyên môn, viên chức theo nhiệm vụ được giao và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan chức năng yêu cầu Ban QLDA tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra; xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật.

Thanh Phương