Tiêu điểm

TANDTC hướng dẫn triển khai các dự án đầu tư công năm 2024

Mai Đỉnh 02/04/2024 - 14:48

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, mới đây, TANDTC có công văn yêu cầu Chánh án TAND cấp tỉnh, Chủ đầu tư các dự án tập trung bám sát các mục tiêu trên.

Với mục đích, yêu cầu là bảo đảm thực hiện các dự án tuân theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án được bố trí vốn năm 2024. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn 2024; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của TANDTC đối với công tác quản lý dự án của Chủ đầu tư các dự án thuộc hệ thống TAND; Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công; Triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo lộ trình giai đoạn 2019-2025 đã được Chính phủ phê duyệt.

tru-so-tandtc.jpg
Trụ sở TANDTC

Theo đó, TANDTC yêu cầu Chánh án TAND cấp tỉnh, Chủ đầu tư các dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý.

Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của dự án; coi kết quả giải ngân đầu tư công là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức được phân công tham gia quản lý dự án.

Có chế tài kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đã đề ra; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời xử lý những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình. Thực hiện công tác đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực.

Triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Quyết định số 608/QĐÐ-TANDTC-KHTC ngày 31/12/2021 của Chánh án TANDTC về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc hệ thống TAND. Chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án trong năm 2024 bảo đảm tiến độ bố trí vốn của TANDTC. Thực hiện cam kết giải ngân theo quy định.

Để triển khai tốt các nội dung trên, Chánh án TAND cấp tỉnh và Chủ đầu tư các dự án đầu tư công thuộc hệ thống TAND cần bám sát các mục tiêu, yêu cầu sau:

1. Các dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị dự án

Đơn vị được giao thực hiện công tác chuẩn bị dự án khẩn trương triển khai các thủ tục xin cấp mã số quan hệ ngân sách, lập tài khoản kho bạc nhà nước tại địa phương, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện các công việc giai đoạn chuẩn bị dự án.

Tích cực làm việc với địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục giao đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các dự án xây dựng trên khuôn viên trụ sở cũ cần khẩn trương thực hiện các thủ tục xử lý tài sản công trên đất, bảo đảm việc bàn giao mặt bằng thi công đúng quy định.

Trên cơ sở định hướng thiết kế do TANDTC ban hành, đơn vị được giao thực hiện công tác chuẩn bị dự án hoàn thiện phương án quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế sơ bộ, gửi về Cục Kế hoạch-Tài chính cho ý kiến. Sau đó, tiếp tục hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn và TANDTC để phê duyệt dự án trước tháng 12 năm 2024.

2. Các dự án đã phê duyệt quyết định đầu tư

Căn cứ quyết định đầu tư được duyệt, Chánh án TAND cấp tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định, cụ thể: Trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình;

Sau khi hoàn thiện hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng và Cục Kế hoạch-Tài chính TANDTC; Căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và Cục Kế hoạch-Tài chính, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm khởi công dự án trong năm 2024.

3. Các dự án đã khởi công, đang triển khai xây dựng

Chủ đầu tư phải đề cao việc theo dõi, đôn đốc công tác tổ chức thi công xây dựng công trình, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thanh viên trong Tổ giúp việc, phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân của dự án.

Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu lập bảng tiến độ thi công cho phù hợp, báo cáo bằng văn bản về Cục Kế hoạch-Tài chính để theo dõi, đôn đốc. Đồng thời, kịp thời báo cáo TANDTC những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện dự án bảo đảm bám sát tiến độ đã được phê duyệt.

4. Các dự án đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành thi công xây dựng trong năm 2024

Đối với các dự án đã hoàn thành xây dựng trong năm 2023 nhưng chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện báo cáo quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng thời hạn quy định.

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành thi công xây dựng trong năm 2024 và TANDTC đã bố trí đủ số vốn để thực hiện dự án, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm hoàn thành công trình trong năm 2024; đồng thời lựa chọn tư vấn Kiểm toán độc lập (nếu không nằm trong kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước) hoàn thiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Thời hạn trình và phê duyệt quyết toán chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

5. Về thực hiện đấu thầu qua mạng

Chánh án TAND tỉnh, chủ đầu tư các dự án thuộc hệ thống TAND nghiêm túc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng theo các quy định của Luật Đấu thầu năm 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 cua Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

Mai Đỉnh