Chính trị

Quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Vũ Ba 10/06/2023 - 09:56

Chiều 9/6, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII và giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị và truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ.

quan-triet-tuyen-truyen-ket-qua-hoi-nghi-bch-trung-uong-.jpg
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII diễn ra từ ngày 15 - 17/5/2023 đã cho ý kiến về các nội dung gồm: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của BCH Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, với ý chí, quyết tâm cao, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng chỉnh đốn đảng, phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ này.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo sau hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị cấp ủy các cấp tiếp thu đầy đủ nội dung của Hội nghị Trung ương 7; nghiên cứu tài liệu để chỉ đạo triển khai, quán triệt, mục tiêu cuối cùng là cán bộ, đảng viên phải hiểu, nắm rõ nội dung; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp dưới tiến hành sơ kết và tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời rà soát, điều chỉnh, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trước yêu cầu của tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

quan-triet-tuyen-truyen-ket-qua-hoi-nghi-bch-trung-uong-(1).jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách gồm 623 trang, gần 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí hiện đại có 3 phần, gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm “Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” tập hợp, chọn lọc ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách thể hiện quan điểm xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ thành phố nắm vững những nội dung của Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vũ Ba