Đời sống

Truy thu gần 147 triệu đồng từ sai phạm ở Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chư Prông

Trần Sỹ 03/06/2023 - 20:27

Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai vừa ký Kết luận số 106/KL-UBND về các nội dung của công dân tố cáo đối với ông Võ Văn Lương, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Chư Prông. 

Theo đó, rất nhiều nội dung tố cáo của công dân liên quan đến sai phạm của Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chư Prông và đơn vị này là đúng.

Cụ thể, về hồ sơ tài chính: Trung tâm chưa mở số tiền gửi ngân hàng, hoặc kho bạc để theo dõi việc quản lý, sử dụng kinh phí lớp liên kết đào tạo lái xe A1 và kinh phí liên kết cho thuê địa điểm và dịch vụ hỗ trợ; chưa xây dựng dự toán thu, chi; chưa thực hiện việc quyết toán, báo cáo quyết toán đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện là thực hiện không đúng quy định tại Điều 18, mục 4 của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Chương IV của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Trung tâm chưa quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí có được từ các lớp liên kết đào tạo lái xe A1, từ các hoạt động liên kết cho thuê địa điểm và dịch vụ vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị do đó chưa có đầy đủ căn cứ để chi kinh phí có liên quan.

anh.-sai-pham-tai-ttgd-huyen-chu-prong-1.jpg
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Chư Prông.

Về hồ sơ chi: Trung tâm hợp đồng liên kết với Công ty Vận tải Gia Lai để liên kết tuyển sinh đào tạo lái xe A1, do đó nguồn thu có được từ hoạt động liên kết phải được phản ánh vào nguồn thu của đơn vị và thực hiện chi theo đúng quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Vì vậy, đơn vị chi tiền cho các cá nhân, chi tiền trả nợ, chi hỗ trợ nhưng không có quy định về định mức, tiêu chuẩn và một số nội dung chi không có chứng từ chứng minh là không đảm bảo nguyên tắc tài chính. Ngoài ra, còn một số sai phạm tài chính khác, nâng tổng số tiền sai phạm phải được thu hồi nộp vào nguồn thu của đơn vị gần 147 triệu đồng.

Trách nhiệm chính khi để xảy ra sai phạm nêu trên thuộc về ông Võ Văn Lương (Giám đốc Trung tâm), bà Siu Thu (Thủ quỹ), bà Hồ Thị Kim Dung (nguyên là Thủ quỹ).

Về biện pháp xử lý, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với ông Võ Văn Lương về các sai phạm: Là chủ tài khoản của đơn vị nhưng buông lỏng công tác quản lý tài chính, vi phạm các quy định pháp luật có liên quan đến quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, dẫn đến các sai phạm đã được nêu ở trên.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với bà Siu Thu (Thủ quỹ trung tâm); Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Hồ Thị Kim Dung về các hạn chế, khuyết điểm.

Tổ chức thu hồi tổng số tiền sai phạm gần 147 triệu đồng. Số tiền này nộp vào nguồn thu của đơn vị theo đúng quy định pháp luật.

Trong kết luận của Chủ tịch UBND huyện cũng nói rõ: ông Võ Văn Lương, còn bị công dân tố cáo hàng tháng tự ký phiếu xuất xăng, dầu Diesel sử dụng riêng cho bản thân mỗi tháng từ 100 lít đến 150 lít với tổng số 1.042 lít dầu Diesel; Tố cáo nội dung liên quan đến 7 lớp đào tạo nghề khai thác và bảo quản mủ nước năm 2021, 08 lớp đào đào tạo nghề khai thác và bảo quản mủ nước năm 2022, lớp đào tạo tiếng Jrai năm 2020-2021.

Các nội dung này, ngày 17/5/2023, UBND huyện và các cơ quan: CSĐT Công an huyện, VKSND huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện và đoàn xác minh đã thống nhất chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, do đó UBND huyện không kết luận các nội dung này.

Trần Sỹ