Thi đua là chiến lược của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành

Mai Thoa - Mai Đỉnh | 10/12/2020, 12:00

Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có có phát biểu quan trọng chỉ đạo đại hội, trong đó nhấn mạnh đến 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nhiều gương điển hình tiên tiến chưa được phát hiện

Đánh giá về công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hạn chế lớn nhất của công tác thi đua khen thưởng là còn nhiều gương điển hình tiên tiến tại địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng, có hiệu quả. Việc tuyên truyền, tổ chức học tập và áp dụng mô hình mới còn ít được quan tâm.

dhtdyn1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Công tác khen thưởng có lúc, có việc chưa kịp thời, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, nhất là các hình thức khen thưởng bậc cao. Tính tiêu biểu, nêu gương và lan tỏa trong công tác khen thưởng có lúc còn hạn chế. Hội đồng thi đua khen thưởng của một số đơn vị còn chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác thi đua khen thưởng đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Những hạn chế này cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục. Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương và các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức và những cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cần suy nghĩ và đề cao hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy và tổ chức thực hiện. Từ đó đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng, một công cụ quản lý của nhà nước và là động lực để xây dựng con người mới.

Trước những thách thức, khó khăn của tình hình thế giới và trong nước thời gian tới, nhất là do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, nguồn lực của đất nước hạn hẹp nhưng phải đáp ứng cùng một lúc các yêu cầu rất lớn cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý "không được tự mãn, chủ quan để xảy ra những sơ suất không đáng có".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho giai đình mình, và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc" phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần phải cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các thành tựu, cơ hội của cuộc Cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số, sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, sự thay đổi phương thức tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu để đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ và ngày càng phát triển, phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Bày tỏ thống nhất với những chủ trương, giải pháp của Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lưu ý thêm 1 số vấn đề chủ yếu cho công tác thi đua khen thưởng giai đoạn mới.

dhtdyn7.jpg

5 nhiệm vụ trọng tâm

Theo đó, có 5 nhiệm vụ trọng tâm Chủ tịch nước nhấn mạnh gồm:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng “thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, là biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, triển khai công tác thi đua khen thưởng, đề cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức công tác thi đua khen thưởng của các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ban, ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, cùng với phong trào thi đua thường xuyên cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, sao cho thật bổ ích, thiết thực, tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt.

Đối tượng thi đua cần phải rộng rãi, bảo đảm hải hòa các lợi ích của người lao động, bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, lợi ích của toàn xã hội. Thi đua cần có nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân.

dhtdyn8.jpg

Ba là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen then thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo duc, nêu gương. Quan tâm và cụ thể hóa các qui định về việc khen thưởng qua việc phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, khen thưởng đột xuất, theo chuyên đề, tăng cường phát hiện các điển hình tiên tiến để động viên, khen thưởng kịp thời, khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt được. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện được con người mới.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chiến sỹ thi đua là những người mới, những người luôn cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; là những người tôi trung thành của nhân dân, những người con hiếu của Tổ quốc”.

“Sau Đại hội này tôi đề nghị hơn 2.000 đại biểu là điển hình tiên tiến có mặt hôm nay hãy tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tích cực tham gia, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Năm là, thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm. Vì vậy, cần chú trọng bồi dưỡng, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, năng lực thực tiễn cho việc phát triển và tổ chức thực hiện của đội ngũ những thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng, đội ngũ những người quản lý, chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng.

Đội ngũ những người làm công tác thi đua khen thưởng phải có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; có bề dày kiến thức, kinh nghiệm gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua, đặc biệt cần nhất là công tâm, khách quan, trong sáng.

Đồng thời tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới.

“Thi đua là chủ trương chiến lược của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, phát huy thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 5 năm qua.

Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong cả nước, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực mới quan trọng góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Bài liên quan
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc
Sáng nay (10/12), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi đua là chiến lược của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành