Tòa án - congly.vn Hoạt động ngành http://congly.vn/hoat-dong-nganh congly.vn congly.vn:http://congly.vn August 24, 2019 18:51:40 August 24, 2019 18:51:40 <![CDATA[ TAND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: Phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định ]]>
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ giải quyết án của TAND huyện Văn Quan đạt 75,8%. Công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-huyen-van-quan-tinh-lang-son-phan-dau-giai-quyet-cac-loai-an-dat-va-vuot-chi-tieu-quy-dinh-310426.html August 24, 2019 09:14:21
<![CDATA[ Phát động cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về Tòa án nhân dân ]]>
Chiều 23/8, TANDTC chính thức phát động Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về Tòa án nhân dân. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi chủ trì lễ phát động. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-tho-truyen-ngan-va-ky-su-ve-toa-an-nhan-dan-310404.html August 23, 2019 19:39:29
<![CDATA[ Lạng Sơn: 3 cơ quan tố tụng chung tay đẩy mạnh cải cách tư pháp ]]>
Ba ngành Công an, Tòa án và Viện Kiểm sát nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành, nhằm phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội theo đúng quy định của pháp luật. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/lang-son-3-co-quan-to-tung-chung-tay-day-manh-cai-cach-tu-phap-310334.html August 23, 2019 10:03:36
<![CDATA[ Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 3 dự thảo án lệ ]]>
Thực hiện công tác xây dựng và phát triển án lệ, trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, ngày 22/8, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức cuộc họp để thảo luận và thông qua 3 Quyết định giám đốc thẩm để phát triển thành án lệ. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/cai-cach-tu-phap/hoi-dong-tham-phan-tandtc-thong-qua-3-du-thao-an-le-310282.html August 22, 2019 19:45:51
<![CDATA[ Quy định về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài ]]>
Trong quá trình chuẩn bị sơ kết thi hành Luật HNGD, Bộ Tư pháp đã rà soát, kiến nghị hoàn thiện một số quy định về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/quy-dinh-ve-hon-nhan-va-gia-dinh-co-yeu-to-nuoc-ngoai-310070.html August 22, 2019 06:30:47
<![CDATA[ Ngành Tòa án đóng góp rất lớn trong công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật ]]>
Chiều 21/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng TANDTC. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/nganh-toa-an-dong-gop-rat-lon-trong-cong-tac-hoan-thien-chinh-sach-phap-luat-310166.html August 21, 2019 20:06:48
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh: Công tác hòa giải, đối thoại được quan tâm, chú trọng ]]>
Trong mấy năm gần đây, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là việc giải quyết, xét xử các loại án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-quang-ninh-cong-tac-hoa-giai-doi-thoai-duoc-quan-tam-chu-trong-309934.html August 21, 2019 11:20:38
<![CDATA[ Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Vướng mắc trong việc xác định quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ]]>
Luật HNGĐ đã sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình để phù hợp hơn với thực tiễn. Tuy nhiên, quá trình áp dụng chế định này còn vướng mắc. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/tieu-diem/luat-hon-nhan-va-gia-dinh-2014-vuong-mac-trong-viec-xac-dinh-quan-he-giua-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-309932.html August 20, 2019 08:41:09
<![CDATA[ TAND hai cấp tỉnh Thái Bình: Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ]]>
Trong suốt thời gian vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là 14 nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-thai-binh-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-hoa-giai-308282.html August 18, 2019 09:04:22
<![CDATA[ Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm của Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học được nghiệm thu xuất sắc ]]>
'Đề án xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thể hiện sự công phu, khoa học, toàn diện và có tính thực tiễn cao", Thạc sỹ Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá. ]]>
http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/de-an-xu-ly-vi-pham-trong-linh-vuc-bao-hiem-cua-vu-phap-che-va-quan-ly-khoa-hoc-duoc-nghiem-thu-xuat-sac-309588.html August 16, 2019 17:20:31