Báo Công lý
Thứ Tư, 20/11/2019

Huyện Vân Hồ, Sơn La: Tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ sau khi làm rõ các vấn đề

19/8/2019 12:34 UTC+7
(Công lý) - Sau khi báo chí phản ánh một số vấn đề về công tác cán bộ tại huyện Vân Hồ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã quan tâm, chỉ đạo xem xét, giải quyết, yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Vân Hồ báo cáo làm rõ, đảm bảo công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định.

Theo báo cáo của Huyện ủy Vân Hồ, tại khoản 2, điều 22 Quy định số 01-Qđi/TU ngày 17/5/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử, đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện theo quy trình 3 bước (gồm: Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1); Hội nghị BCH đảng bộ huyện; Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2).

Để mở rộng tính dân chủ, khách quan, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai quy trình 5 bước (thêm 2 bước là họp Thường trực Huyện ủy và Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện-PV). Theo lịch công tác của Thường trực Huyện ủy, thời gian tổ chức các hội nghị diễn ra trong một ngày 17/6/2019, tuy nhiên do yêu cầu nhiệm vụ nên 1 hội nghị được tổ chức trong ngày 16/6/2019 (Họp Thường trực Huyện ủy từ 16h30-17h30).

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện, tổ kiếm phiếu đã thực hiện nghiêm túc quy trình bỏ phiếu. Tổ kiếm phiếu thực hiện kiểm phiếu độc lập và có sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy và một số đồng chí lãnh đạo trong BCH Đảng bộ huyện; lập biên bản kiểm phiếu theo đúng quy định. Kết quả kiểm phiếu đã được công bố công khai tại Hội nghị tiếp theo (Hội nghị BTV Huyện ủy lần 2).

Huyện Vân Hồ, Sơn La: Tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ sau khi làm rõ các vấn đề

Báo cáo của Huyện ủy Vân Hồ

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt (theo quy trình tại bước 4), đã thực hiện việc giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND huyện bằng phiếu kín và bầu tổ kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu đúng quy định. Kết quả kiểm phiếu đã được công bố công khai tại Hội nghị tiếp theo (Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy lần 2).

Cũng theo báo cáo của Huyện ủy Vân Hồ, tại Quy định số 01-Qđi/TU của Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La không quy định việc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt. Huyện ủy Vân Hồ tổ chức hội nghị này theo sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Tổ chức tỉnh ủy để đảm bảo tình dân chủ, khách quan.

Kết quả tín nhiệm giới thiệu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt là một kênh thông tin quan trọng để Ban Thường vụ huyện ủy xem xét biểu quyết giới thiệu nhân sự. Tại Hội nghị đã công bố kết quả số phiếu phát ra và thu về, thực hiện việc giới thiệu và bỏ phiếu công khai, dân chủ. Kết quả kiểm phiếu của từng cá nhân được công bố đến toàn thể các đồng chí trong BTV huyện ủy (tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần 2).

Cũng theo báo cáo, Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Đảng bộ huyện Vân Hồ nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đã được công bố công khai đến các chi, đảng bộ cơ sở và tại các hội nghị ngày 16 và 17/6/2019, làm căn cứ để triển khai quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử theo đúng quy định.

Việc tổ chức 5 hội nghị ngày 3/6/2019 chỉ là một bước trong quy trình triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch. Do điều kiện thực tiễn của huyện nên về thời gian triển khai có muộn so với quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy đã báo cáo và đã được đồng ý, nhất trí phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch.

Huyện Vân Hồ, Sơn La: Tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ sau khi làm rõ các vấn đề

Văn bản của UBND tỉnh Sơn La về việc tiếp tục thực hiện quy trình, thủ tục kiện toàn tổ chức cán bộ

Về việc giới thiệu và lập hồ sơ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, Huyện ủy Vân Hồ cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện theo quy trình 5 bước, trong đó 7 đồng chí được giới thiệu tại các hội nghị đều đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trong danh sách quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 tại Thông báo 766-TB/BTCTU ngày 7/6/2019.

Việc giới thiệu và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề bạt đối với 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định số 529-QĐ/TU ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; Kết luận số 52-KL/TU ngày 4/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 529-QĐ/TU ngày 10/11/2017…

Theo tìm hiểu của PV, sau khi các nội dung phản ánh được giải trình, làm rõ, UBND tỉnh Sơn La đã có văn bản nhất trí để UBND huyện Vân Hồ tiếp tục thực hiện quy trình, thủ tục kiện toàn số lượng Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định của pháp luật. Ban chấp hành Huyện ủy Vân Hồ cũng đã ra Nghị quyết giới thiệu nhân sự ứng cử để HĐND huyện bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Phương Nam

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật