Báo Công lý
Thứ Hai, 25/3/2019

Bộ GD-ĐT công bố kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2018

18/10/2018 13:10 UTC+7
(Công lý) - Bộ GD-ĐT vưa có kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD) năm 2018.

Cụ thể, ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD-ĐT. Theo đó, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ GD-ĐT: 212 ĐKKD; Số ĐKKD đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa: 110 ĐKKD, chiếm 51,9% tổng số ĐKKD (Nghị định số 46/2017/NĐ-CP đề xuất: cắt giảm 72 ĐKKD, đơn giản hóa: 22 ĐKKD, chiếm 44.34%; Nghị định số 73/2013/NĐ-CP đề xuất: cắt giảm 09 ĐKKD; đơn giản hóa 07 ĐKKD, chiếm 7.56%). Trong đó:  Số ĐKKD đề xuất cắt giảm: 81 ĐKKD (chiếm 38,2%);  Số ĐKKD đề xuất đơn giản hóa: 29 ĐKKD (chiếm 13,7%).

Kết quả thực thi Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD-ĐT (Phương án đề xuất).

Bộ GD-ĐT công bố kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh năm 2018

Ảnh minh họa.

Đối với Nghị định thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, Nghị định này thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ.

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ GD-ĐT đã hoàn thành 100% việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 73 và cắt giảm/đơn giản hóa thêm 12 ĐKKD so với Phương án đề xuất.

Cụ thể: Cắt giảm: 24/212 ĐKKD, chiếm 11,3%; Đơn giản hóa: 4/212 ĐKKD, chiếm 1,9%. Đạt tỷ lệ: 13.2% tổng số ĐKKD, trong đó:

Các điều kiện về cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 33 Nghị định 86): Cắt giảm 01 ĐKKD so với Điều 32 Nghị định số 73 (giảm số lượng ĐKKD).

Điều kiện về cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư NN: Điều kiện về vốn đầu tư (Điều 35): đơn giản hóa 02 ĐKKD so với Điều 28 Nghị định số 73;  Điều kiện về cơ sở vật chất, nhà giáo, chương trình giáo dục (Điều 36-39): 14 ĐKKD tại Nghị định số 73 (Điều 29-31) đã được chuyển thành các quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục trong quá trình hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, không còn là điều kiện đầu tư kinh doanh bắt buộc cá nhân, tổ chức phải đáp ứng khi thành lập cơ sở giáo dục;

Điều kiện về cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: không còn quy định ĐKKD này nữa (cắt giảm 02 ĐKKD so với Điều 36 Nghị định số 73).

Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài: không còn quy định các ĐKKD này nữa (cắt giảm 05 ĐKKD so với Điều 41 Nghị định số 73).

Điều kiện cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 45): cắt giảm 01 ĐKKD so với Điều 46 Nghị định số 73.

Điều kiện thành lập Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam (Điều 53): cắt giảm 01 ĐKKD và đơn giản hóa 02 ĐKKD so với Điều 58 Nghị định số 73.

Đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 04/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ GDĐT đã hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 46/2017/NĐ-CP. Cụ thể: Cắt giảm 57/212 ĐKKD, chiếm 26,9%;  Đơn giản hóa 36/212 ĐKKD, chiếm 17%.
Kết quả, đạt tỉ lệ 43.9% tổng số ĐKKD, trong đó:

Cơ sở giáo dục mầm non: cắt giảm 12 ĐKKD; đơn giản hóa 9 ĐKKD.

Cơ sở giáo dục phổ thông: cắt giảm 12 ĐKKD; đơn giản hóa 6 ĐKKD.

Cơ sở giáo dục thường xuyên: cắt giảm 10 ĐKKD; đơn giản hóa 5 ĐKKD.

Trường chuyên biệt: cắt giảm 8 ĐKKD; đơn giản hóa 3 ĐKKD.

Trường TCSP, CĐSP, đại học: cắt giảm 7 ĐKKD; đơn giản hóa 11 ĐKKD.

Kiểm định chất lượng giáo dục: cắt giảm 6 ĐKKD; đơn giản hóa 2 ĐKKD.

Tư vấn du học: cắt giảm 2 ĐKKD.

Như vậy, năm 2018 tổng số ĐKKD đã cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 73) và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP) là 121/212 ĐKKD, chiếm 57,1% tổng số ĐKKD (hoàn thành vượt mức 5.2% so với tỷ lệ ĐKKD đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tại Phương án đề xuất).

Ngô Chuyên

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật