Báo Công lý
Thứ Tư, 19/9/2018

Hải Phòng: Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

30/9/2017 09:16 UTC+7
(Công lý) - Thành phố Hải Phòng vừa tập huấn triển khai Quyết định số 619/QĐ- TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định, hướng dẫn thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Mục tiêu của Quyết định số 619/QĐ- TTg là nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã; tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức và cá nhân; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, phường trong thực thi công vụ.

Để đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Quyết định số 619/QĐ- TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP quy định thực hiện nội dung 05 tiêu chí với tổng số 100 điểm gồm: Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (15 điểm); Tiêu chí 2: Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã (30 điểm); Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật (25 điểm); Tiêu chí 4: Hòa giải ở cơ sở (10 điểm); Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở (20 điểm).

Hải Phòng: Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Lực lượng BĐBP Hải Phòng, Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp Hải Phòng, việc triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tạo cơ hội tiếp cận pháp luật cho người dân ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân; tăng cường các thiết chế tiếp cận pháp luật, đáp ứng nhu cầu và quyền được thông tin về pháp luật của người dân; góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việc triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Việc thực hiện xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật ở cấp xã, phường còn gắn liền với việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Vũ Ba

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật