Báo Công lý
Thứ Ba, 25/6/2019

Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng

28/12/2013 18:44 UTC+7
Ngày 28/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Năm 2013, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Nổi bật là đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phối hợp tốt với Công an trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là lực lượng chủ đạo trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên.

Việc thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX có chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại quốc phòng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Công tác hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng bảo đảm tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ. Đời sống bộ đội tiếp tục được cải thiện.

Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tạo chuyển biến trên thực tế các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước được sửa chữa, khắc phục. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn quân ổn định, đoàn kết thống nhất cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Hội nghị đã chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trên các lĩnh vực công tác trong năm qua phân tích, dự báo tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước, trên cơ sở đó xác định những mục tiêu nhiệm vụ và đề ra các giải pháp chủ yếu cho năm 2014. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: Công tác quân sự - quốc phòng công tác Đảng – công tác chính trị công tác hậu cần, quân y công tác kỹ thuật công nghiệp quốc phòng kế hoạch - đầu tư kinh tế quốc phòng khoa học quân sự đối ngoại quốc phòng...     

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực và đóng góp to lớn của toàn quân vào thắng lợi chung của đất nước đạt được trong năm qua. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy các cấp cùng toàn quân đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao.      

Trên cơ sở phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, những thuận lợi cơ bản và khó khăn, thách thức đặt ra cho cách mạng nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và cả hệ thống chính trị là phải tăng cường đoàn kết thống nhất, thực hiện cả ba mục tiêu: Bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.     

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên là phải tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, có ý chí sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện những chức trách được giao. Cán bộ, chiến sỹ quân đội phải giữ gìn đạo đức lối sống, chấp hành pháp luật kỷ cương... chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn diễn”, “tự chuyển hóa”... 

Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy các cấp trong toàn quân tổ chức nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hết sức coi trọng công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, đánh giá chính xác, tham mưu sắc bén cho Đảng và Nhà nước, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương, thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký với các nước và các tổ chức quốc tế, khu vực...

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần lãnh đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đưa công tác huấn luyện đi vào nền nếp, đạt chất lượng cao... Chỉ có thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không ngừng học tập, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật... thì quân đội ta mới tiến lên “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.  

Tổng Bí thư lưu ý, cấp ủy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là kiên quyết khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã nêu ra trong kiểm điểm phê bình, tự phê bình thực hiện nghiêm chỉnh quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đảng bộ Quân đội phải thực sự là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải là một tấm gương cho mọi người noi theo. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của quân đội phải không ngừng được nâng cao.   

Tổng Bí thư nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của đội quân công tác, đẩy mạnh công tác dân vận chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo. Quân đội phải là lực lượng nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Quân đội ta là quân đội từ nhân dân, của nhân dân, cho nên hết lòng hết sức vì nhân dân.   

Tổng Bí thư chỉ rõ: Đối với quân đội, năm 2014 có nhiều ngày kỷ niệm quan trọng: 70 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 35 năm chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Năm 2014 cũng là năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ IX...

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của quân đội ta, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn dân, quân đội ta sẽ lập nên những thành tích mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và nhân dân. Nhân dịp năm mới 2014 và Xuân Giáp Ngọ, Tổng Bí thư gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.   

Trong 2 ngày làm việc (28-29/12), Hội nghị tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học công nghệ tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 2013 và phát động phong trào thi đua quyết thắng 2014.  

Theo TTXVN
Bạn đang đọc bài viết Quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật