Báo Công lý
Thứ Hai, 06/4/2020

Chặng đường 46 năm thực hiện lời Bác dặn: Việt Nam vững bước đi lên

31/12/2014 09:11 UTC+7
(Công lý) - Với bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Đảng, toàn thể đồng bào cả nước và bầu bạn khắp năm châu khi Người sắp sửa đi xa với hết thảy tâm nguyện trọn cuộc đời của Bác.

Làm theo lời Bác dặn trong Di chúc, 46 năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975 là điểm mốc quan trọng, là bước ngoặt thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta. Thắng lợi ấy đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là dấu ấn quan trọng đầu tiên mà toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện đúng như điều mong mỏi trong Di chúc của Bác: "Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.

Ngay sau ngày đất nước được hoàn toàn độc lập, Đảng ta đã từng bước thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân.

Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đảng đã tập trung sức lực và trí tuệ lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc cách mạng đưa cả nước đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã phấn đấu vượt qua gian khổ và thu được những kết quả quan trọng như: Khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, xây dựng một số cơ sở vật chất, phát triển một số ngành kinh tế quan trọng, thiết lập và củng cố chính quyền nhân dân trên phạm vi cả nước; phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế…

Đặc biệt, năm 1986, Đảng khởi xướng đường lối đổi mới và quyết tâm tiến hành sự nghiệp đổi mới vì hạnh phúc của nhân dân. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta. Công cuộc đổi mới gần 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn: tiềm lực kinh tế được nâng cao, đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nếu như ở giai đoạn đầu đổi mới (1986 - 1990), mức tăng trưởng GDP bình quân năm chỉ đạt 4,4% thì đến giai đoạn 1991 - 2000, GDP đã tăng lên 7,6%/năm; giai đoạn 2001 - 2005 GDP bình quân 7,34%; và giai đoạn 2006 - 2010 mặc dù suy giảm kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 6,32%/năm. GDP năm 2013 đạt 5,42%.

Chặng đường 46 năm thực hiện lời Bác dặn: Việt Nam vững bước đi lên

Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh

Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt. Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới về quy mô, đa dạng hoá về loại hình trường lớp. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có tiến bộ. Những giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc được kế thừa và phát triển, giao lưu hợp tác văn hoá với nước ngoài được mở rộng, các tài năng văn hoá - nghệ thuật được khuyến khích.

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu cơ bản, bao trùm là chúng ta giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh quốc gia, ổn định chính trị xã hội và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường.

Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta vẫn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa. Tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, Đảng ta đã khẳng định cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Chặng đường 46 năm thực hiện lời Bác dặn: Việt Nam vững bước đi lên

Nữ dân quân các dân tộc trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Công tác xây dựng Nhà nước đã quán triệt nguyên tắc quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, thực hành dân chủ, phát huy tính sáng tạo của nhân dân. Kết quả của công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung là nhân tố góp phần làm nên thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới đất nước trong thời gian qua.

Một thành tựu quan trọng sau 46 năm thực hiện Di chúc của Bác là chúng ta đã phát huy tình cảm quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế. Bằng những việc làm vô tư trong sáng trong việc giúp đỡ bạn bè, cùng với việc không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, hữu nghị với tất cả các nước. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với trên 180 nước, quan hệ kinh tế thương mại với trên 200 nước và vùng lãnh thổ; là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn quốc tế. Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Vai trò vị trí quốc tế của nước ta ngày càng lớn, uy tín nước ta ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế.

 Chặng đường 46 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trung Dũng
Bạn đang đọc bài viết Chặng đường 46 năm thực hiện lời Bác dặn: Việt Nam vững bước đi lên tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật