Báo Công lý
Thứ Tư, 22/11/2017
rss

Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của TANDTC

01/3/2013 17:21 UTC+7
Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch của TANDTC về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Công lý xin đăng toàn văn kế hoạch này.

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-TANDTC
ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

––––––––––––––––

Thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao được phân công tại Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm các mục đích sau:

a) Huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án và các vị Hội thẩm trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 

b) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án và các vị Hội thẩm trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và thi hành Hiến pháp.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Tòa án quân sự Trung ương, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp cần bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được thảo luận, lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và các cán bộ, công chức, viên chức khác tham gia đóng góp ý kiến;

b) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, thiết thực và tiết kiệm;

c) Ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và là cơ sở để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

d) Tòa án quân sự Trung ương, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt để Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và các cán bộ, công chức, viên chức khác của Tòa án tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

đ) Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp trong việc lấy ý kiến Thẩm phán, Hội thẩm, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và các cán bộ, công chức, viên chức khác của ngành Tòa án về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

e) Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được coi là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung lấy ý kiến

Nội dung lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm:

a) Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp;

b) Lấy ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân quy định tại Chương VIII Dự thảo Hiến pháp sửa đổi (từ Điều 107 đến Điều 114); trong đó, cần đặc biệt tập trung đóng góp ý kiến đối với các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân tối cao để tiếp tục đề xuất bổ sung vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định về chức năng giải thích pháp luật và ban hành án lệ của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hình thức lấy ý kiến

a) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý và Tạp chí Tòa án nhân dân để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành và các vị Hội thẩm đóng góp ý kiến.

b) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

- Góp ý trực tiếp tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo;

- Góp ý kiến bằng văn bản gửi đến cơ quan, đơn vị nơi công tác;

- Góp ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý hoặc Tạp chí Tòa án nhân dân;

- Các hình thức phù hợp khác.

3. Đối tượng lấy ý kiến

Đối tượng lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm:

a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

b) Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;

c) Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp;

d) Các cán bộ, công chức, viên chức công tác trong ngành Tòa án, Hội thẩm nhân dân và Hội thẩm quân nhân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng ban (sau đây gọi là Ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo có trách nhiệm:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao về việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho cán bộ chủ chốt trong ngành Tòa án;

- Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Tòa án quân sự Trung ương, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Chỉ đạo việc xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến của ngành Tòa án về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của ngành để thảo luận đóng góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo.

2. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo Kế hoạch này, gồm các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Phổ biến, quán triệt nội dung, hình thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án và các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Chỉ đạo xây dựng Báo cáo theo Đề cương Báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Phụ lục 2) và gửi cho Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 25-02-2013 để tổng hợp; đồng thời gửi cho đoàn Đại biểu Quốc hội ở các địa phương để các đoàn Đại biểu Quốc hội tập hợp theo thời gian mà địa phương yêu cầu báo cáo Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

3. Vụ Thống kê - Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân có trách nhiệm đăng tải toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến (gồm: Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Bản so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; Báo cáo thuyết minh về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp), tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến; mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp; tập hợp ý kiến và gửi cho Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao để tổng hợp.

4. Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm bảo đảm các phương tiện hoạt động, in ấn và phát hành tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo Kế hoạch này;

5. Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao là đơn vị thường trực, tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Giúp Ban chỉ đạo tổ chức các cuộc họp, tọa đàm, hội thảo, hội nghị, các đoàn kiểm tra tại một số địa phương trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Giúp Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Tập hợp, tổng hợp các Báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Tòa án quân sự Trung ương, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ý kiến góp ý trực tiếp của các cá nhân, đơn vị có liên quan; xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến của ngành Tòa án về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm bố trí đầy đủ kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này.

7. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước bảo đảm và dự toán trong kinh phí hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề cần giải thích thì đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Viện khoa học xét xử) để có giải thích, hướng dẫn kịp thời.

 

 

CHÁNH ÁN
Trương Hòa Bình (đã ký)

 

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật