Báo Công lý
Thứ Bảy, 25/11/2017

10 nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành TAND trong năm 2013

10/2/2013 08:10 UTC+7
Báo cáo của ngành Tòa án nhân dân tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013, do Phó Chánh án thường trực Đặng Quang Phương trình bày, đã đặt ra 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tòa án nhân dân năm mới.

Sau khi điểm lại mọi mặt công tác của ngành Tòa án nhân dân năm qua, từ hoạt động giải quyết, xét xử các loại vụ án; công tác giám đốc kiểm tra và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; công tác xây dựng pháp luật và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; công tác thi hành án hình sự và miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước; về công tác tổ chức cán bộ đến hoạt động triển khai các nhiệm vụ liên quan tới cải cách tư pháp; tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992… với đánh giá “Trong năm qua, nhìn chung hoạt động của các Tòa án đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, ở mỗi mặt công tác cũng còn có một số khuyết điểm, thiếu sót nhất định”, Báo cáo của ngành Tòa án nhân dân tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013, do Phó Chánh án thường trực Đặng Quang Phương trình bày, đã đặt ra 10 nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tòa án nhân dân năm  mới.

10 nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành TAND trong năm 2013

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo TANDTC tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 ngành TAND  (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn kiện đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, nhất là việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các đề án phục vụ yêu cầu cải cách tư pháp, trong đó tập trung vào các đề án theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, đặc biệt là việc hoàn thiện Đề án thành lập Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị và Đề án tăng cường cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ cho ngành Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện tốt các đề án khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt một cách quyết liệt, nghiêm túc nhưng thận trọng, trong đó phải có những bước đi phù hợp mang tính đột phá, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động của Tòa án. 

 

2. Tiếp tục xác định việc đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Tòa án là khâu đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử theo hướng đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội. Đồng thời tập trung làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật và tình trạng các bản án, quyết định tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự; khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án hoặc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết dứt điểm các vụ án lớn, trọng điểm; tăng cường công tác xét xử lưu động đối với các vụ án hình sự; đảm bảo việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ phải đúng quy định của pháp luật.

 

 Xây dựng cơ chế và thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết các đơn khiếu nại về tố tụng, đơn tố cáo cán bộ và đặc biệt là các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu giải quyết đạt trên 60% các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền, khắc phục triệt để tình trạng đã trả lời không có căn cứ kháng nghị, nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm; nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm nhằm giảm tối đa những vụ việc phải xem xét, giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

 

Làm tốt công tác thi hành án hình sự của ngành Toà án nhân dân, đảm bảo ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn đối với 100% người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật; đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng pháp luật.

 

10 nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành TAND trong năm 2013

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC

 

3. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Toà án trong sạch, vững mạnh; chú trọng việc bổ sung cán bộ, Thẩm phán cho các Tòa án nhân dân cấp huyện, nhất là các đơn vị có số lượng lớn các vụ án phải giải quyết; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành. Thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo Tòa án các cấp; làm tốt công tác đánh giá cán bộ để lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có quan điểm đổi mới và quan điểm quần chúng, hết lòng, hết sức phụng sự công lý, phụng sự nhân dân để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị theo hướng, nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng mà đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng không tự phát hiện đấu tranh xử lý thì người lãnh đạo trực tiếp và người đứng đầu đơn vị phải liên đới chịu trách nhiệm, ngược lại nếu đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng tự phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm thì được xem xét biểu dương, khen thưởng. Xây dựng các quy định, quy chế tăng cường kỷ luật công vụ, về cơ chế giám sát việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án và công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân cán bộ, công chức Toà án có vi phạm, nhất là các trường hợp kết án oan người không có tội, cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật đối với các bị cáo phạm tội về tham nhũng, những trường hợp có tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa cao do lỗi chủ quan của Thẩm phán hoặc các trường hợp sai sót do lỗi chủ quan gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

 

4. Tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, công chức trong toàn ngành về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung, trên cơ sở đó tổng hợp và tiếp tục nghiên cứu đề xuất, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án. Nghiên cứu cơ chế giải quyết tại Tòa án đối với các vi phạm hành chính liên quan tới hạn chế các quyền tự do của công dân. Tổng kết, đánh giá về tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh được giao chủ trì soạn thảo theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 và xây dựng dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Tiến hành xây dựng dự án Luật Phá sản (sửa đổi), tham gia tích cực vào việc soạn thảo các dự án luật khác có liên quan. Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử; thường xuyên rà soát, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác xét xử của các Tòa án. Nghiên cứu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về việc phát triển án lệ theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

10 nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành TAND trong năm 2013

Đồng chí Đặng Quang Phương, Phó Chánh án Thường trực TANDTC trao Cờ thi đua của ngành TAND cho các đơn vị tiêu biểu

 

5. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo trình, tài liệu để thực hiện tốt công tác đào tạo theo Thông báo kết luận số 116-TB/TW ngày 27/12/2012 của Bộ Chính trị về việc đào tạo cán bộ của ngành Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án các cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Tòa án với các hình thức như: đào tạo Thẩm phán, đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo chuyên gia pháp luật và các chức danh khác. Đảm bảo cán bộ khi được quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo hoặc ngạch Thẩm phán, công chức cao hơn phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cương vị mới. Cùng với việc đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cần chú trọng việc bồi dưỡng các kiến thức xã hội, khả năng sử dụng các kỹ thuật tiên tiến và kỹ năng thực hiện công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, nhất là ở cấp huyện. Kết hợp đào tạo trong nước với đào tạo ở nước ngoài để tăng cường đội ngũ cán bộ phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế. Nghiên cứu triển khai đề án đào tạo nguồn cán bộ Tòa án là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa để bổ sung cán bộ cho Tòa án ở các địa phương này. 

 

6. Tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế liên quan tới công tác Tòa án; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực tham gia vào các định chế tài phán quốc tế trong quá trình hội nhập quốc tế theo chủ trương và sự phân công của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục tăng cường thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế với Tòa án các nước mà Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là các nước bạn Lào và Campuchia. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tăng cường năng lực cho ngành Tòa án Lào và Campuchia mà Tòa án nhân dân tối cao đã ký kết. 

 

7. Tập trung kinh phí và xác định trọng điểm đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc cho Toà án nhân dân các cấp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động hiện nay của các Tòa án và có tính đến việc đổi mới mô hình tổ chức Tòa án các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường hơn nữa việc bổ sung các trang thiết bị làm việc của Tòa án các cấp.

 

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Toà án theo quy định của pháp luật; đổi mới thủ tục hành chính- tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án. Cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành ở Tòa án các cấp theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng cấp Tòa án, từng bộ phận, cá nhân trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” theo đúng quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; tiếp tục và kiên quyết thực hiện chủ trương định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo đúng quy định của Chính phủ; triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

 

9. Đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiêu chí hóa lời huấn dạy của Bác đối với công tác Tòa án; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” trong toàn ngành, gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành. Chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tổ chức Hội nghị Thẩm phán tiêu biểu toàn quốc.

 

10. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án theo Đề án tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án giai đoạn 2011 – 2015.  

 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2013, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 được đề ra tại Hội nghị này; cán bộ, công chức trong toàn ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời nỗ lực phấn đấu hơn nữa trên mỗi cương vị công tác của mình.

 

Quang Minh

Bạn đang đọc bài viết 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành TAND trong năm 2013 tại chuyên mục Hoạt động Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật