Báo Công lý
Thứ Hai, 25/6/2018

TANDTC tăng cường phối hợp với các cơ quan hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương

16/3/2017 18:31 UTC+7
(Công lý) - Ngay từ đầu năm 2017, TANDTC tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương ở tất cả các mặt công tác...

Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Trên cơ sở nội dung phối hợp giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương, ngay từ đầu năm 2017, TANDTC đã chủ động phối hợp giải quyết các vụ án thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương, đồng thời chỉ đạo các TAND địa phương đẩy mạnh công tác xét xử, nhất là những vụ án kinh tế, tham nhũng.

 Đối với công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, TANDTC tiếp tục phối hợp với VKSNDTC xem xét, giải quyết nhằm đảm bảo thời hạn quy định của pháp luật. Những bản án tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự, TANDTC phối hợp với Bộ Tư pháp, VKSNDTC chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương rà soát các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm của mỗi cơ quan theo đúng tinh thần Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp, VKSNDTC, TANDTC.

Đối với các vụ án còn có ý kiến khác nhau, Tòa án các cấp chủ động trao đổi với cơ quan tố tụng cùng cấp để tháo gỡ vướng mắc, nhằm thống nhất về nhận thức và áp dụng pháp luật. Việc tổ chức họp liên ngành đảm bảo không can thiệp tới tính độc lập của từng cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, vì mục đích cuối cùng là đảm bảo giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, pháp luật, không làm oan người vô tội, nhưng cũng không để lọt tội phạm. TAND các cấp cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan nội chính cùng cấp kịp thời báo cáo cấp ủy địa phương về quan điểm, đường lối xử lý vụ án theo đúng quy định Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng, bảo đảm giải quyết vụ án đúng pháp luật và ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương.

TANDTC tăng cường phối hợp với các cơ quan hoạt động tư pháp và Ban Nội chính Trung ương

Giao ban công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hoạt động tư pháp và nội chính Trung ương năm 2017

Mặt khác, với vai trò là thành viên của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, TANDTC đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ban hành những chủ trương, định hướng quan trọng về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. TANDTC cũng chủ động phối hợp với những đơn vị liên quan trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật để nghiên cứu, góp ý kiến hoàn thiện BLHS, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cũng như hướng dẫn thi hành các đạo luật mới về tố tụng tư pháp.

 TANDTC thường xuyên tham mưu cho cho các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính trung ương chỉ đạo. Bên cạnh đó, TANDTC cử cán bộ lãnh đạo tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để giám sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp tại nhiều địa phương mà dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài ra, thực hiện Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm (138/CP),  TANDTC phối hợp với các cơ quan xây dựng, góp ý kiến vào các đề án, dự án và Chiến lược phòng chống tội phạm (tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người...). TANDTC cũng tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương triển khai các nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; trao đổi thông tin, thống kê tội phạm; tham gia thực hiện các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán người…

Để hoàn thành tốt nhất trọng trách, nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm 2017, TANDTC tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn. TANDTC cùng các cơ quan nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới quy chế, tạo cơ sở để các cơ quan tham gia phối hợp thực hiện đúng và hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình. Các cơ quan cũng định kỳ tổ chức họp liên ngành để kịp thời đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ ra được những vướng mắc, tồn tại để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục vấn đề vướng mắc trong công tác phối hợp.

Về phía TANDTC, tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ TAND các cấp theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Song song đó, TAND các cấp chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ cho cán bộ, công chức; vinh danh, khen thưởng kịp thời các Thẩm phán, cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác; phát hiện và xử lý kịp thời cán bộ, công chức có hành vi sai phạm. Toàn hệ thống Tòa án đẩy mạnh việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có công việc tại Tòa án; góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, là chỗ dựa của nhân dân. 

Trần Minh Giang

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật