Báo Công lý
Thứ Tư, 22/11/2017

Kỳ 4: Thi đua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” trong công tác xét xử

12/7/2013 08:27 UTC+7
Đó là tiền đề cơ bản để ngành TAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát huy hết mọi khả năng trí tuệ, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, đồng tâm, hiệp lực trong tất cả các hoạt động… đang trở thành phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ Thẩm phán nói riêng, của cán bộ, công chức toàn ngành Tòa án nói chung. Phong trào này đã và đang tạo những chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt và tích cực… 

 

Nhiều năm qua ngành TAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2013, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành chỉ thị yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành phải xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm công tác, trong đó có việc đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiêu chí hóa lời huấn dạy của Bác đối với công tác Tòa án; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân” trong toàn ngành, gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành; chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tổ chức Hội nghị Thẩm phán tiêu biểu toàn quốc…

 

Nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao đồng thời đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng lên một tầm cao mới, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân đã nêu rõ mục tiêu, phương hướng đổi mới công tác thi đua trong năm 2013 và những năm tới, đó là: Trên cơ sở chủ đề xuyên suốt đã được xác định là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân tiếp tục tổ chức phong trào thi đua với mục đích cụ thể là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn giỏi; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân; Đoàn kết, tự trọng, trách nhiệm, danh dự và năng động. Xây dựng ngành Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp…”. Để đạt được mục tiêu trên, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã và đang chỉ đạo toàn ngành thực hiện một số nội dung cơ bản, quan trọng sau đây:

 

- Một là: Các cấp ủy Đảng trong toàn ngành tiếp tục quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

 

- Hai là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị và nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, công chức về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Kỳ 4: Thi đua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” trong công tác xét xử

Lãnh đạo 14 đơn vị của Cụm thi đua số I ký kết giao ước thi đua

 

- Ba là: Tiếp tục phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong trong từng giai đoạn cụ thể. Thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn ngành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực… bằng những việc làm, những hành động cụ thể.

 

- Bốn là: Toàn ngành quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông tư số 02/2009/TT-TANDTC ngày 5/2/2009 của TANDTC về công tác thi đua, khen thưởng của ngành TAND. Trong đó xác định rõ tiêu chí thi đua của từng đơn vị, tập thể và của từng cá nhân. Căn cứ vào kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng chung của ngành và đặc thù của từng đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến, các mô hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn ngành tạo sức lan toả của phong trào học tập và làm theo lời huấn thị của Bác.

 

- Năm là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng phong trào thi đua: Đây là một trong những biện pháp quan trọng, vừa để tạo động lực thúc đẩy phong trào, vừa để phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến. Để thực hiện tốt nội dung công tác này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành TAND đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2013-2018 với yêu cầu đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức hơn nữa về phong trào thi đua yêu nước của ngành theo chủ đề xuyên suốt là “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, giao trách nhiệm cho Báo Công lý, Tạp chí Tòa án và Cổng thông tin điện tử của ngành phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Tòa án các cấp thực hiện việc tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên phong trào tạo không khí thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Tòa án nhân dân.

 

Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng tại TANDTC và các đơn vị trong ngành TAND đang được chuẩn hóa và từng bước được kiện toàn. Ngày 13/8/2012, UBTVQH khóa XIII đã phê chuẩn đề nghị của Chánh án TANDTC về việc thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng, theo đó Vụ Thi đua - Khen thưởng ngành TAND đã được thành lập, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án các địa phương cũng từng bước được củng cố, kiện toàn, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới. 

 

Đây là điều kiện hết sức thuận lợi, và với quan điểm coi việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng là giải pháp hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để hoàn thành công việc chuyên môn, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội “về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013”, với sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và thực hiện lời Bác dạy “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” trong công tác xét xử, cùng với các phong trào thi đua khác, chắc chắn rằng năm 2013 và những năm tiếp theo, ngành Tòa án nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa (Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT ngành TAND)

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật