Báo Công lý
Chủ nhật, 22/7/2018

Dự án nhà D2 Giảng Võ: Tranh cãi tư cách pháp nhân - không thể “đánh tráo khái niệm”

11/8/2017 10:29 UTC+7
(Công lý) - Dự án cải tạo, xây mới tòa nhà D2 Giảng Võ đã hoàn thành mấy năm qua nhưng tranh chấp giữa liên danh chủ đầu tư tại dự án này vẫn dai dẳng và gay gắt. Để giải quyết tận gốc của vấn đề, rất cần làm rõ, không đánh tráo khái niệm tư cách liên danh chủ đầu tư

Chủ đầu tư dự án-  liên danh hay chỉ một công ty?

Theo hồ sơ sự việc, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo (Công ty Gia Bảo) nhiều lần cho rằng công ty được UBND TP Hà Nội giao cho làm chủ đầu tư dự án, còn Công ty Nha Trang - Hà Nội chỉ là đơn vị góp vốn. Theo đó, tại Văn bản số 10931/UBND-GT của UBND TP Hà Nội đã nêu rõ tại mục 1: “Giao Công ty Cổ phần phát triển nhà Gia Bảo làm chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án cải tạo xây dựng mới nhà D2 Giảng Võ. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư nghiên cứu, lập dự án cải tạo xây dựng mới nhà C8 Giảng Võ”. Quyết định số 1948/QĐ-UBNĐ ngày 29/04/2010 của UBND TP Hà Nội nêu tại Điều 1: Chủ đầu tư là Công ty Gia Bảo.

Dự án nhà D2 Giảng Võ: Tranh cãi tư cách pháp nhân - không thể “đánh tráo khái niệm”

Dự án D2 Giảng Võ - ảnh: website Công ty Gia Bảo

Tuy nhiên, quan điểm của Công ty CP Đầu tư phát triển Nha Trang - Hà Nội (Công ty Nha Trang - Hà Nội) lại cho rằng, Công ty Gia Bảo đã cố tình viện dẫn và hiểu sai các văn bản của UBND TP Hà Nội vì đã trích dẫn không đầy đủ Điều 1 của Quyết định số 1948/QĐ-UBNĐ ngày 29/04/2010 của UBND TP Hà Nội, nêu rõ: Tại mục 1.1 Điều 1 của Quyết định: Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo (Đại diện liên danh: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo và Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long. Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Gia Bảo và Công ty CP Sông Đà - Thăng Long có trách nhiệm hoàn chỉnh hợp đồng hợp tác đầu tư, đảm bảo phù hợp và tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn liên quan”.

Các văn bản của UBND TP Hà Nội đều nhắc hai đơn vị khi đề cập chủ đầu tư

Quyết định 1948 của UBND TP Hà Nội khi đề cập đến chủ đầu tư đều viết nguyên văn tại các mục 1.1, 1.9, 1.12 là: “Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Phát triển nhà Gia Bảo (đại diện liên danh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Gia Bảo và Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long).

Mặt khác, Công ty Gia Bảo đã cố tình bỏ qua, không đề cập Công văn số 3255/UBND-QHXDGT ngày 8/5/2013 của UBND TP Hà Nội về việc thay đổi thành viên trong liên danh thực hiện dự án D2 nêu rõ: “Đề xuất chấp thuận thay đổi thành viên liên danh đầu tư thực hiện dự án xây dựng lại nhà tập thể D2 Giảng Võ từ liên danh Công ty Gia Bảo - Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long sang liên danh Công ty Gia Bảo - Công ty Nha Trang - Hà Nội (do Công ty Sông Đà Thăng Long gặp khó khăn về vốn xin rút khỏi liên danh).

Mặt khác, các quy định của pháp luật hiện hành cũng không cho phép có quan hệ “góp vốn” như cách hiểu của Công ty Gia Bảo. Cụ thể, theo Quy định tại Điều 9 Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 về hợp đồng góp vốn để thực hiện dự án thì điểm b khoản 3 Điều 9 quy định “..chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng, văn bản góp vốn sau khi đã có dự án phát triển nhà ở được phê duyệt, đã thực hiện khởi công xây dựng công trình nhà ở và đã thông báo cho Sở Xây dựng” . Thực tế Công ty Sông Đà Thăng Long đã tham gia dự án kể từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời cho các hộ dân D2 Giảng Võ.

Theo điểm d, khoản 3 Điều 9 quy định: “...hợp đồng góp vốn có thỏa thuận phân chia sản phẩm là nhà ở thì chủ đầu tư chỉ được phân chia tối đa cho các hình thức huy động vốn không quá 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án”. Thực tế hai bên hợp tác đầu tư theo tỷ lệ phân chia sản phẩm là 60%/40%.

Hợp đồng đã thừa nhận liên danh chủ đầu tư

Quan hệ liên danh chủ đầu tư đã được chính Công ty Gia Bảo thừa nhận, thể hiện rõ trong hợp đồng hợp tác đầu tư ký kết giữa hai công ty.

Theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 08/HĐHTĐT ngày 18/02/2013 giữa Công ty Gia Bảo và Công ty Nha Trang - Hà Nội với các nội dung thể hiện Công ty Nha Trang - Hà Nội tham gia với tư cách là liên danh chủ đầu tư thay thế Công ty Sông Đà - Thăng Long để tiếp tục thực hiện Dự án D2 Giảng Võ. Cụ thể:

Tại khoản 2.1 Điều 2 quy định: “Bên A (Công ty Gia Bảo) là đại diện liên danh chủ đầu tư dự án ký các văn bản, báo cáo với cơ quan thuế và các cấp ban ngành khác trong quá trình thực hiện dự án”. Như vậy Công ty Gia Bảo chỉ là đại diện liên danh chủ đầu tư (Công ty Gia Bảo + Công ty Nha Trang - Hà Nội) chứ không phải là chủ đầu tư duy nhất.

Dự án nhà D2 Giảng Võ: Tranh cãi tư cách pháp nhân - không thể “đánh tráo khái niệm”

Hợp đồng hợp tác đầu tư số 08/HĐHTĐT ngày 18/02/2013 giữa Công ty Gia Bảo và Công ty Nha Trang - Hà Nội

Dự án nhà D2 Giảng Võ: Tranh cãi tư cách pháp nhân - không thể “đánh tráo khái niệm”

Trong hợp đồng nhiều lần đề cập "liên danh chủ đầu tư"

 Tại khoản 2.2 Điều 2 quy định “Các Bên có quyền và nghĩa vụ kế thừa và thực hiện toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan theo các văn bản, hợp đồng, cam kết. Thỏa thuận mà bên A (Công ty Gia Bảo) và Công ty CP Sông Đà - Thăng Long đã ký trước đây với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và các đơn vị liên quan đến Dự án”. Như vậy là Công ty Nha Trang - Hà Nội được quyền và có nghĩa vụ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty Sông Đà - Thăng Long với tư cách là chủ đầu tư.

 Tại điểm 2.3.1 Điều 2 quy định “Bên B (Công ty Nha Trang - Hà Nội) sẽ cử người tham gia vào Ban QLDA cùng Bên A (Công ty Gia Bảo) để thực hiện dự án

 Tại Điều 6 về Ban Quản lý dự án quy định:

6.1 Bên A và Bên B thống nhất thành lập Ban QLDA cho liên danh chủ đầu tư trên cơ sở cơ cấu lại nhân sự Ban QLDA cũ do Bên A đã thành lập và đang hoạt động để trực tiếp thay mặt Bên A và Bên B quản lý, điều hành triển khai thực hiện các công việc của Dự án theo phê duyệt của Bên A và Bên B. Bên B sẽ có công văn đề nghị bổ sung nhân sự vào Ban QLDA.

Như vậy, Công ty Nha Trang - Hà Nội thực hiện đúng vai trò là chủ đầu tư dự án: cử người tham gia trực tiếp vào quản lý điều hành từ giai đoạn triển khai thực hiện dự án đến khi bàn giao và đưa tòa nhà vào sử dụng, khai thác quản lý. Đây là quyền của chủ đầu tư, nếu tham gia với tư cách là bên góp vốn thì không có quyền này.

Theo các quy định tại Điều 5 của hợp đồng thì bản chất đây là hợp đồng hợp tác đầu tư để liên danh cùng thực hiện dự án, không phải là hợp đồng góp vốn đơn thuần vì các bên được phân chia sản phẩm, cùng chịu rủi ro và cùng nhau quản lý điều hành từ giai đoạn triển khai thực hiện dự án cho đến khi dự án đã hoàn thành và cùng nhau quản lý tòa nhà.

Cơ quan quản lý Nhà nước cần có ý kiến

Để làm sáng tỏ sự việc, làm rõ tư cách pháp nhân của hai đơn vị là liên danh chủ đầu tư hay chủ đầu tư và đơn vị góp vốn, được biết, ngày 18/4/2014, Công ty Nha Trang - Hà Nội đã có Công văn số 18/2014/N&H/CV-QLDA gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày cụ thể sự việc và đề nghị Bộ này với góc độ là cơ quan quản lý Nhà nước có ý kiến hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn không có hồi đáp về sự việc này.

Dự án nhà D2 Giảng Võ: Tranh cãi tư cách pháp nhân - không thể “đánh tráo khái niệm”

Công ty Nha Trang - Hà Nội từng gửi công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhưng không được trả lời

Tương tự với các văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội trả lời về tư cách liên danh chủ đầu tư, đến nay cũng “không có hồi âm”.

Theo Luật sư Bùi Quang Thu (Hà Nội), mối quan hệ liên danh chủ đầu tư là rõ ràng, Hợp đồng hợp tác số 08 giữa hai bên đã cho thấy đây là hình thức đầu tư trực tiếp theo hợp đồng BCC mà không thành lập pháp nhân được quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư. Do đó, hoàn toàn không phải là hợp đồng góp vốn mua căn hộ.

Trong khi đó, theo ông Lê Đức Thắng, Trưởng phòng Pháp chế Công ty Nha Trang - Hà Nội: “Không chỉ các văn bản của UBND TP Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đã thể hiện rõ Công ty Nha Trang - Hà Nội là một đơn vị trong liên danh chủ đầu tư mà hợp đồng hợp tác đầu tư giữa hai đơn vị đã có nhiều điều khoản khẳng định quan hệ đó. Sự việc đã rõ như ban ngày. Việc Công ty Gia Bảo lòng vòng nói Công ty Nha Trang-  Hà Nội chỉ là đơn vị góp vốn là sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm và là sự ngụy biện. Để chấm dứt việc này, đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Hà Nội cần có ý kiến hướng dẫn để làm rõ sự việc”.

 

Quang Cường
Bạn đang đọc bài viết Dự án nhà D2 Giảng Võ: Tranh cãi tư cách pháp nhân - không thể “đánh tráo khái niệm” tại chuyên mục Công lý 24h của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin phản hồi về Ban chuyên đề Công lý 24h, Email: 24hcongly@gmail.com, Hotline 090.328.3333

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật